Březen 2011

Dětenice - Dobrovice

19. března 2011 v 0:25 Tratě
Trať, kterou dnes navštívíme již v jízdním řádu prakticky 40 let nenajdeme. Její historie se uzavřela po 90 letech provozu. Svým charakterem se nikdy nejednalo o nějak významnou trať, ba spíše naopak. Vznikla na popud knížete Huga Thurn Taxise, jenž v Dobrovicích vlastnil velké průmyslové podniky (cukrovar, cihelna, pivovar). Samotný cukrovar byl k železné dráze Nymburk - Mladá Boleslav připojen 3 km dlouhou vlečkou z nádraží Dobrovice již v roce 1878. Jak pokračovala výstavba nedaleké tratě České obchodní dráhy (BCB) z Kopidlna do Bakova nad Jizerou (1882), vyvstala myšlenka napojit dobrovický cukrovar také na tuto trať a zajistit tak další dopravní spojení knížecích závodů s železniční sítí. Již v roce 1883 je nová trať hotova. 26.srpna téhož roku je na ní oficiálně zahájen provoz, stejně jako na přípojné trati z Libáně do Bakova nad Jizerou. Provoz zajišťovala BCB na účet knížete Huga Thurn Taxise a to až do roku 1908, kdy došlo k zestátnění dráhy. Trať po celou svou existenci sloužila výhradně nákladní dopravě. Především pak k přepravám cukrové řepy pro dobrovický cukrovar. Doprava osobní se na trati zavedla až po četných výzvách okolních obcí v roce 1903.
Ačkoliv nová dráha kolejově spojila tratě Nymburk - Bakov n.Jiz. a Kopidlno - Bakov n.Jiz., nikdy se o plnohodnotou spojovací trať nejednalo. Hlavním důvodem bylo úvraťové propojení tratě od Dětenic s vlečkou pomocí úvratě, která se navíc nacházela v areálu cukrovaru. Situaci by řešila výstavba spojovací koleje, jenž by úvrať nahradila. Její realizace se však za dob provozu dráhy nikdy neuskutečila. Vlaky osobní přepravy tak končily na nádraží Taxis Dobrovice (později přejmenovaná na Dobrovice město) vyjma krátkého období v období protektorátu. Tehdy probíhal peážní provoz motorových vozů přes úvrať v cukrovaru.
Vlastní trať o délce 14 km měla sice svůj počátek v Dětenicích, ovšem od trati Kopidlno - Bakov n.Jiz. se odkláněla až po 3 kilometrech na odbočce Rokytňany ležící v km 11,2. Kromě koncové stanice v Dobrovicích se zde dále nacházela dvojice nákladišť se zastávkami v Žerčicích a Semčicích a v km 4,184 stanice Ujkovice. Osobní doprava tu měla vždy jen okrajový význam zapříčiněný absencí přímého propojení obouuváděných tratí. Ubytek cestujících přímo úměrný trasování dráhy, rozšiřování nabídky autobusové dopravy nenechal na sebe dlouho čekat. Nejprve se doprava citelně omezila na pouhý jeden pár vlaků denně, následovaný v roce 1970 úplným ukončením provozu osobní dopravy. Stejný propad zaznamenala i doprava nákladní. Převedení přeprav cukrové řepy na automobilovou dopravu v 60.letech nakladní dopravu prakticky pohřbilo. Skomírající provoz byl ukončen k 31.12.1973. Trať dále sloužila ve zkrácené podobě coby vlečka uhelných skladů n.p. Semčice. Koleje dále k Žerčicím využívala ŠKODA Mladá Boleslav pro odstavování svých vozů podobně jako na okolních nepoužívaných úsecích opuštěných tratí. Za Ujkovicemi bylo těleso dráhy přerušeno těžebnou písku a následný úsek k Rokytňanům byl záhy snesen. V letech 1983-1992 využívalo prostory stanice Dobrovice město železniční vojsko jako svoji momtážní základnu. Za jeho působnosti vzniká tolik dříve potřebná spojovací kolej vedená mimo vlastní cukrovar. Odchod železničního vojska po jeho zániku z Dobrovic je jen dalším kamínkem do mozaiky nevyhnutelného osudu dráhy.
Stabilizovaná situace na torzu bývalé dráhy se vyhrocuje v roce 2002, kdy končí přepravy uhlí do Semčic. ŠKODA Auto postrádá do dalších let využívání jinak opuštěných kolejí a tak se v roce 2003 přistupuje k fyzické likvidaci dráhy. Nejprve je v roce 2003 snesen úsek od ujkovické pískovny po nákladiště Semčice. V zápětí (2008) je snesena i zbývající část ze Semčic po bývalé nádraží Dobrovice město. To je dnes zcela pohlceno areálem plochy pro odstavování automobilů. Z bývalé dráhy se tak do dnešních dnů zachovalo opravdové torzo v podobě koncového nádraží Dobrovice město s navazující vlečkou do cukrovaru.
Vydejme se tedy prostřednictvím fotografií po trati z Rokytňan do Dobrovic a přibližme si ty nejvýraznější pozůstatky, které lze dnes v terénu nalézt. Těleso dráhy je dodnes z větší části zachované a volně průchozí. Vyjímku tvoří pouze úsek v prostoru ujkovické pískovny, kde vlivem těžby písku došlo k odtěžení drážního tělesa. Část tělesa využívá lesní cesta, zbylé úseky jsou bez jakéhokoliv využití. Z umělých staveb jsou zachovány především četné kamenné mostky a propustky, náspy a zářezy. Zachovány jsou také objekty stanic zastávek v Ujkovicích a Žerčicích. Z vlastního kolejového svršku se v celé délce dráhy zachovalo nespočetné množství pražců zanechaných na místě svému osudu. Samotné koleje lze nalézt již jen v prostoru dvojice železničních přejezdů u obce Žerčice. Toť ve stručnosti současný stav zaniklé dráhy Dětenice - Dobrovice město ...
Pro její případnou návštěvu lze doporučit výhradně období vegetačního klidu, kdy je těleso bezproblému průchozí.
Dnes již také opuštěná zastávka Rokytňany na trati 063. Dříve se zde kromě zastávky nacházela také odbočka dráhy do Dobrovic. Její těleso je patrné v přímém směru vstupující do mírného zářezu dnes zarostlého náletovými dřevinami.
Zbytky drátovodné trasy k mechanickému návěstidlu od Dobrovic na rokytňanské odbočce
Osamocený stožár původního mechanického návěstidla odbočky Rokytňany
A pohled z něj na zachovaný pás drážního tělesa směřujícího k Ujkovicím
Zachovaný ocelový mostek přes Hasínský potok
Jeden z četných zářezů v lesním úseku mezi Rokytňany a Ujkovicemi
Zachované kamenné propustky lemují prakticky celou dráhu až po Dobrovice. Zde jeden u Ujkovic.
Těleso dráhy z části využívá lesní cesta.
Po opuštění lesa vstupuje dráha do katastru obce Ujkovice.
Vlnící se vyrovnaný travnatý pás před Ujkovicemi dává tušit, že tu dříve procházela železniční trať.
Prostranství bývalého kolejišt'ě stanice Ujkovice. V pravé části snímku je patrné původní staniční skladiště.
Celkový pohled na původní stavby ujkovické stanice v pohledu od obce.
Objekt stanice dnes po úpravách slouží jako obytný dům. Původní skladiště bylo adaptováno na stodolu.
Ujkovická pískovna. Díky těžbě písku bylo drážní těleso zcela odtěženo. Trasa dráhy vedla v levé části snímku.
V bezprostřední blízkosti pískovny začíná jeden z nejzajímavějších úseků bývalé dráhy. Zde v km 5,0 se ještě v roce 2003 nacházel konec kompletního kolejového svršku. Jeho snášení však proběhlo velice narychlo a odstraněny byly pouze jeho kovové části.
Jeden ze zářezů nad obcí Ledce - pohled k Ujkovicím.
Jakmile trať opustí les, stává se těleso hůře schůdné především díky vzrostlé vegetaci náletových dřevin.
Polní přejezd místní komunikace k obci Kobylnice a první setkání se zachovanými kolejovými pásy.
Na další a zároveň poslední narazíme na železničním přejezdu u obce Žerčice. Zde na silniční komunikaci z Žerčic do Ledců je kompletně zachován kolejový svršek z roku 1992. Tehdy zde proběhla oprava přejezdu železničním vojskem sídlícím v Dobrovicích.
Stoupání nad Kobylnicí ...
Pomalu zarůstající pláň zastávky a nákladiště Žerčice. Kolejový svršek se zde nacházel ještě v roce 2003.
Objekt zastávky v Žerčicích dnes slouží jako obytný dům. Na průčelí a bočním traktu k obci je dodnes patrný staniční nápis.
Traťový úsek Žerčice - Semčice.
Zachovaný ocelový mostek před nákladištěm v Semčicích.
Prostranství bývalé zastávky a nákladiště Semčice. Snášení kolejí tu proběhlo během roku 2004.
Snesená vlečka do bývalého podniku Výzkumný ústav řepařský.
Teprve v roce 2008 snesený úsek ze Semčic k Dobrovicím.
Traťový úsek Semčice - Dobrovice město po likvidaci kolejového svršku v roce 2008.
Areál bývalého nádraží Dobrovice město dnes slouží coby odstavné plochy automobilů místních automobilek.
Kolejový triangl v Dobrovicích. Kolej v popředí přichází z 3 km vzdáleného nádraží Dobrovice. Kolej vlevo směřuje do cukrovaru, rovně pak spojovací kolej z roku 1992 ústící do bývalé stanice Dobrovice město.Text a neoznačené foto autor

Použitá literatura:

Atlas drah České republiky 2006-2007 2.vydání
Zrušené žlezniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - nakladatelství DOKOŘÁN vyd.2009
Turistická mapa KČT č.17 a 18
www.pshzd.cz - stránky Pardubické spolku historie železniční dopravy
www.msts-trat240.cz - www stránky pánů Petr Kapoun, Luděk Maxa