Srpen 2011

Záhořanský uhelný pomník

26. srpna 2011 v 5:49 Industria
Dominantní prvky v krajině vždy zaujmou. Především jde o církevní stavby, kdy kostelní věže tvoří nepřehlédnutelný prvek v jinak monotóním okolí. V obci Záhořany na okraji Doupovských hor se však věž místního kostela sv. Jana Evangelisty jen tiše krčí pod mohutným železobetónovým skeletem místní třídírny uhlí. Právě ona je nepřehlédnutelnou dominantou celého podhůří Doupovských hor ze strany od Radonic. Tato mohutná stavba z roku 1920 byla v provozu pouze do roku 1927. Od té doby pouze tiše chátrá. Třídírna zpracovávala uhlí z nedalekého povrchového dolu Prokop, ležícím v tzv. Pětipeském uhelném revíru. Ten započal těžbu v roce 1919, ovšem pro nízkou kvalitu uhlí byla těžba záhy v roce 1927 ukončena. Již v následujícím roce došlo k demontáži technologických celků třídírny včetně dopravních zařízení. Povrchový důl byl postupně zaplaven vodou a dnes slouží coby rybářský revír pod názvem Podkova.
Samotná doprava vytěženého uhlí mezi jeden kilometr vzdáleným povrchovým dolem a třídírnou probíhala pomocí dvokolejné úzkorozchodné drážky. Pohyb vozíků na trati zajišťovalo oběžné lano, které jedním směrem vytahovalo ložené vozíky do třídírny k výklopníku, druhým pak zpětně prázdné vozíky k nakládce. Odvoz zpracovaného uhlí se děl normálněrozchodnou vlečkou vedoucí od násypek třídírny s napojením na dnešní trati č.143 Kadaň - Vilémov u Kadaně - Kdaňský Rohozec/Kaštice v mezistaničním úseku Vilémov u Kadaně - Vilémov u Kadaně město.
Je až s podivem, že komplex budov třídírny, kotelny a správního domku a zcela ojedinělého komínu přežil do dnešních dnů bez větší úhony. Máme tak i po 84 letech možnost utvořit si přesný obrázek o koncepci celého provozu včetně použité technologie dopravy suroviny. Kromě výše uvedených staveb je do dnešních dnů zachováno v celé délce jak těleso bývalé vlečky z Vilémova, tak těleso drážky do povrchového lomu Prokop. Teprve v posledních letech se začíná hovořit o chystané rekultivaci této oblasti v rámci projektu odstraňování ekologických zátěží (v závěru roku 2011). Z povrchu zemského by tak měl nenávratně zmizel celý komplex třídírny vyjma komínu. Ten by měl být zachován pro svoji atypičnost v rámci celé ČR. Jeho jedinečnost spočívá ve spojení oktagonového dříku a rezervoáru na vodu. Něco podobného nikde jinde na území ČR nenajdeme.
Proto doporučuji návštěvu neodkládat dokud je možné v celé své kráse tento dominantní prvek obdivovat. Vstup do objektu je volný a na vlastní nebezpečí !
Dobová fotografie zachycující ještě plně funkční třídírnu včetně kolejové trasy spojující povrchový lom s třídírnou. Snímek byl převzat z webových stránek https://sites.google.com/a/doupovskadraha.cz/region/Home
Celkový pohled na záhořanskou třídírnu od východu
Hlavní průčelí třídírny v pohledu z prostranství vlečkového kolejiště
Severní trakt třídírny s výtahovou věží
Severní průčelí
Prokopova šachta - německý nápis na hlavním průčelí záhořanské třídírny
Prostor násypek, kde se vytříděné uhlí sypalo do normálněrozchodných železničních vozů
Otvory v podlaze po demontovaném technologickém zařízení ve čtvrtém podlaží
Celkový pohled na třídírnu a zavážecí most
Zavážecí rampa třídírny. Tudy se dopravovalo vytěžené uhlí z povrchového dolu do třídírny. Zelený pás v polích za rampou je bývalým tělesem dvoukolejné úzkorozchodné tratě. Dopravu plných a prázdných vozíků na cca 1 km dlouhé trati zajišťovalo oběžné lano. Viz. historická fotografie v úvodu.
Pozůstatky kolejových polí v betonové podlaze na zavážecím mostu
Otisky dvoukolejné úzkorozchodné kolejové dráhy na zavážecím mostu
Zbytky drážky u výklopníku
Záhořanská třídírna od západu
Komínový unikát - jediný komín v ČR s oktagoním dříkem a rezervoárem na vodu
Třicetimetrový jedinec v celé své kráse
Detailní pohled na rezervoár
Notně zdevastovaný objekt bývalé kotelny

Zde publikované snímky byly pořízeny dne 21.08.2011
Autor: Michal Boček

Prameny:

- Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV.díl

Portálu kraloval Modrý šíp

19. srpna 2011 v 0:02 TOVAČOVKA
Tak a další jedinečná akce na Tovačovce je za námi ! Ve dnech 13.-14.8.2011 se konaly již po páté jízdy zvláštních vlaků mezi Kojetínem a Tovačovem u příležitosti Folk-country festivalu Tovačovský PORTÁL. Je zajímavé pozorovat jak souměrný je vývoj v nasazení použitých vozidel se stále se rozšiřujícím podvědomím mezi veřejností a růstem počtu cestujících. Jak přibývají léta, roste popularita těchto vlaků a s ní i atraktivita nasazených vozidel. Zatímco první ročník jízd byl zcela v režii zcela běžné řady 810 s přípojnými vozy 010, letošní ročník byl skutečnou třešničkou na dortu. Ze Slovenska totiž dorazila souprava s opravdovým klenotem mezi kolejovými vozidly. Tím bezesporu je motorový vůz M274.004 takzvaný "Modrý šíp". Výrobek plzeňské ŠKODY z roku 1934 dnes opečovává v provozním stavu Múzejno- dokumentačné centrum Bratislava (MDC) ve Vrútkách. Po celý víkend mu sekundoval bratislavský motorový vůz M262.007 (ČKD Praha,1949) spolu s přívěsným vozem Bix.
Tak jako v přechozích letech i letos se podařilo skloubit dohromady dvě velké kulturní akce a využít tak maximálně zavedené vlakové spojení mezi Tovačovem a Kojetínem. V sobotu se konal 13.ročník hudebního festivalu Tovačovský PORTÁL, v neděli pak tradiční Kojetínské HODY na náměstí v Kojetíně. Mimo to bylo možné navštívit expozice v tovačovském zámku, či vystoupit po schodech na 96 m vysokou Spanilou věž a rozhlédnout se do kraje.
Po celý víkend pendlovaly vlaky v takřka hodinových intervalech. V sobotu vyrazilo na trať 8 párů vlaků, v neděli pak párů sedm. Souprava ve složení M262.007+Bix+M274.004 zajistila sobotní vozbu, vyjma posledních dvou párů, kdy na trať vyrazil sólo Modrý šíp. Neděle pak byla ve znamení obraceného postavení, to jest M274.004+Bix+M262.007 při příjezdu do Tovačova.
Velice dobře připravená akce se nesla v pohodové atmosféře. Dařilo se oproti minulým létům dodržovat stanovený jízdní řád, technika šlapala i přes svůj požehnaný věk bezproblémově za což patří velké poděkování provozním četám obou strojů. Co však opět již tradičně nezklamalo bylo počasí. Pravé "tovačovské" se předvedlo v sobotu zataženou oblohou s četnými bouřkami doprovázenými přívalovými lijáky. Neděle se pro změnu zahalila do husté mlhy, která by se dala krájet. Teprve okolo poledne po protrhání nízké oblačnosti se ukázala tolik žádaná slunečná obloha, na kterou je letošní léto velmi vzácné.
I přes některá negativa, která se jen těžko dají odstranit (zejména počasí), přilákaly letošní jízdy rekordní počet cestujících přesahující cifru 1500 prodaných jízdenek. Mimo ně se akce zůčastnily další desítky lidí, kteří se pouze přišly podívat na bývalá nádraží nebo jen k trati zamávat. Těm všem je nutné poděkovat za přízeň a podporu. Trať, nad kterou se v současnosti stahují mračna, to bude do budoucna hodně potřebovat !
Tak někdy u trati při další akci nashledanou ...

13.08.2011

M262.007 + M274.004 projíždí bývalou zastávku Oplocany.
Modrý šíp před nezaměnitelnou kulisou tovačovského nádražíM274.004 míjí na cestě do Kojetína industriální zátiší prefy TOPOS TovačovNad Uhříčicemi ...M274.004+M262.007 opouští zastávku v Lobodicích.
V místech bývalé zastávky Uhříčice projíždí zvl.os. vlak do Tovačova.
M262.007 odpočívá mezi spoji v žst.Kojetín u bývalého tovačovského nástupiště.
Noční atmosféra na nádraží v Tovačově. Takovýto pohled je možné spatřit pouze jedenkrát do roka ...

14.08.2011

Světelný přejezd u Uhříčic.
Krátký pobyt mezi spoji v Tovačově.
Okolo betonářského závodu Betonika v Lobodicích proplouvá zváštní osobní vlak do Tovačova.
Hláska Skašov
Souprava stoupá na 12%° nad vsí Uhříčice.
U Toposu ...
Krajina úrodné Hané nedaleko Polkovic. Komín v pozadí patří závodu TOPOS Tovačov.
A snímkem posledního nedělního spoje do Tovačova se protentokrát rozloučíme ...


Text a foto Michal Boček