Prosinec 2011

MORKOVIČKA v novém kabátě

29. prosince 2011 v 22:53 Tratě

aneb přeměna na cyklostezku ukončena

Pár volných dní ke konci roku a prosluněná obloha s teplotami pro tuto roční dobu nezvykle vysokými, přímo vybízely k výpravě někam do přírody. Po chvilce rozmýšlení byl cíl jasný. Okusit nově zprovozněnou cyklistickou stezku zřízenou na tělese bývalé trati z Nezamyslic do Morkovic. Ta se začala budovat v červenci roku 2011 a dokončena byla v druhé polovině listopadu. Její slavnostní otevření se chystá na jaro roku 2012.
Provoz na bývalé dráze ustal dne 23.1.1998. Tehdy byla zastavena pravidelná osobní doprava, nákladní tu nebyla již delší dobu provozována. Přeprava osob přešla na autobusy a trať samotná se začala využívat pro odstavování správkových vozů. Jako nepotřebná byla rušícím výnosem 11.12.2005 úředně zrušena. Ačkoliv se místní zastupitelstva ihned začala zabývat otázkou převodu dráhy do svého vlastnictví a jejího dalšího využití pro stavbu cyklostezky, uběhlo dalších 5 let, než se začaly hnout ledy. S příchodem roku 2010 započalo snášení kolejového svršku a urovnání pláně. V letních měsících roku 2011 pak začala vlastní realizace přeměny s plánovaným dokončením do konce roku 2011. Stavba si vyžádala investice ve výši 26 211 847 Kč.
Trať jako takovou jsem v posledních letech pravidelně procházel, takže bylo na místě zjistit aktuální stav drážních pozůstatků. Svoje putování začínám jak jinak než na logickém začátku dráhy - tedy na nádraží v Nezamyslicích.
Po výstupu z vlaku mě vítá rozlehlá staniční budova nezamyslického nádraží svědčící o někdejším významu tohoto dopravního uzlu. Jak by ne. Scházejí se tu hned tři tratě. Od východu na západ prochází hlavní trať z Přerova do Brna, dnes ukrytá v jízdním řádu pod číslem 300. Od severu se přimyká trať z Olomouce (č.301) a konečně na jih se odklání výše zmiňovaná trať č.302 do Morkovic. Tak jako kdysi cestující morkovické lokálky (dále jen Morkovička) směřují moje kroky dlouhým a dnes notně opuštěným perónem kolem novinového stánku na samý okraj prvního nástupiště. Následuje výstup po několika desítkách schodů na lávku nad kolejištěm stanice, pomocí níž se dostaneme na protilehlou stranu. Toto možná trochu nepohodlné řešení je způsobeno vymístěním nástupiště Morkovičky do samostatného nádraží, označovaného jako Nezamyslice místní nádraží.
Místní nádraží tvoří tříkolejné kolejiště s jednou nástupištní hranou zakončené remízou motorového vozu. Dnes notně zpustlý a staticky narušený objekt budovy místního nádraží v sobě ukrývá nevelkou čekárnu pro cestující a dopravní kancelář. Chybějící střešní krytina a narušený krov objektu vykonává své a objekt pomalu, ale jistě mizí z povrchu zemského. Samotné kolejiště včetně remízy je sporadicky využíváno pro potřeby traťové služby. Do nádraží v Nezamyslicích je kolejiště místního nádraží napojeno prostřednictvím spojovací kolejí č.90. V km 0,4 byla zrušená část od provozní oddělena nerozebíratelnou zábranou. Do těchto míst je těleso včetně kolejí zachováno prakticky v původním stavu. Za ní již začíná samotná novostavba cyklostezky.
Stezka o šířce dva metry s živičným povrchem v délce 11,5 km využívá v celé délce bývalé drážní těleso. Její zakončení se nachází v prostoru stanice Morkovice. Kromě vlastního tělesa dráhy s množstvím propustků a 6-ti mosty je v celé délce dráhy zachována kilometráž v podobě hektometrovníků. Občas lze narazit na zbytky nástupištních hran, překládkových ramp či pozůstatky traťových značek a telegrafních sloupů. Mezi zastávkami Prasklice a Uhřice u Kroměříže se dosud nacházejí složené zásněžky naposledy využívané v roce 1998. Z drážních objektů, které přežily vlastní zastavení dopravy, období samovolného chátrání a v neposlední řadě přeměnu na cyklostezku lze zařadit:

Nezamyslice :
- lávka pro pěší nad kolejištěm stanice
- objekt místního nádraží
- remíza motorového vozu
Tištín :
- objekt staniční budovy (dodnes trvale obydlen)
- objekt záchodů
Koválovice-Osíčany :
- objekt staniční budovy
- objekt staničního skladiště
Prasklice :
- objekt zastávky
Morkovice :
- objekt staniční budovy

Objekty zastávek Těšice a Uhřice u Kroměříže se nedochovaly. Stejně dopadla také remíza s vodárnou v Morkovicích. Její demolice proběhla během tří březnových dnů roku 2008.


Aby bylo možné si alespoň částečně utvořit představu jakou zásadní proměnou trať prošla, ukážeme si současný stav prostřednictvím fotografií. Ty byly pořízeny shodně dne 25.12.2011

Velikost výpravní budovy stanice Nezamyslice svědčí svou velikostí o významu zdejšího železničního uzlu
Lávka pro pěší spojující stanici Nezamyslice s nástupištěm "Morkovičky" ležícím na místním nádraží
Pohled na prostor místního nádraží z lávky
Nezamyslice místní nádraží
Chátrající objekt čekárny a dopravní kanceláře na místním nádraží. V pozadí remíza motorového vozu.
Spojovací kolej č.90 mezi místním nádražím a nezamyslickou stanicí.
Poslední neporušený zbytek "Morkovičky" dnes slouží coby výtažná kolej místního nádraží.
Začátek nové cyklostezky na samotném okraji nezamyslické stanice - km 0,448
Původní most přes říčku Haná bude po nutných úpravách využívat nová cyklostezka
Partie mezi Nezamyslicemi a Těšicemi.
Prostor bývalé zastávky Těšice. Zachována je dosud nástupištní hrana v celé své délce. Objekt zastávky zmizel již před několika lety.
Křížení se silnicí I/47 u Těšic. Ještě donedávna zde bylo zachováno světelné výstražné zařízení VÚD a kolejové pole ve vozovce.
Těšice - km 2.1
Dálniční přemostění D1 nad bývalou tratí do Morkovic
Bývalé nákladiště a zastávka Tištín. Dosud se zde i přes úpravy zachoval jak objekt zastávky (trvale obydlen) včetně objektu záchodů, tak nakládková rampa na překladišti bývalé manipulační koleje.
Tištín - bývalý železniční přejezd se silnící III.třídy u zastávky Tištín
Km 2.9 - lesní partie u Tištína. Zde dráha v trvalém stoupání obcházela obec Tištín
Závěrečný úsek stoupání nad Tištínem - zde pohled směrem k Nezamyslicím
Vrchol stoupání bývalé dráhy u tištínského hřbitova. Odtud dráha pozvolným klesáním směřovala do Koválovic.
Notoricky známé a pro fotografy vděčné místo nad Tištínem s dominantou barokního kostela sv.Petra a Pavla
Osamocený telegrafní sloup na okraji Koválovic-Osíčan. Němý svědek lepších časů dráhy ...
Repasovaný most nad Tištínkou u obce Koválovice - km 6.5
Prostor bývalého nákladiště a zastávky Koválovice-Osíčany. Kromě zachovaného objektu zastávky zde dosud stojí dřevěné staniční skladiště.
Chátrající objekt zastávky Koválovice-Osíčany s dochovanou nástupištní hranou.
Již bezmála třináct roků od zastavení dopravy tu v ústraní zeleně přežívá bez povšimnutí sběratelů kovů staniční nápis.
Km 7.3 mezi zastávkami Koválovice-Osíčany a Prasklice. I zde se přes stavební úpravy spojené se změnou dráhy na cyklostezku zachovalo v torzním stavu upozorňovadlo na blížící se zastávku. Zde pro Koválovice. V opačném směru pak pro Prasklice.
Již několik let neměnný stav na zastávce Prasklice.
Celkový pohled na zastávku Prasklice. Dosud tu lze spatřit objekt zastávky včetně nástupištní hrany.
Km 8.6. Složené zásněžky připravené na zimu k použití. Další němý svědek bývalé dráhy ...
Prostor bývalé zastávky Uhřice u Kroměříže. Dřevěný objekt zastávky již vzal za své, ovšem nástupištní hrana je tu zachována dosud.
Na zastávce Uhřice je také možné zahlédnout poslední deponii dřevěných pražců ze zrušené dráhy.
Průchod farmou na samotě Pančocha u Uhřic. Zde bývala trať v posledních letech zatarasena ohradou s výběhem koní.
Km 10.8 - táhlé oblouky v závěrečném úseku před Morkovicemi.
Samotný konec, resp.začátek stezky v Morkovicích je umístěn v prostoru bývalého nezamyslického zhlaví.
Pláň kolejiště stanice Morkovice zatím čeká na své využití. To by se však mělo brzy změnit a namísto neudržované plochy tu má vzniknout nová podnikatelská zástavba.
Stanice Morkovice - 25.12.2011
Značně zdevastovaný objekt staniční budovy v Morkovicích čeká na svůj další osud. Z celého souboru staveb zdejšího nádraží je posledním dochovaným objektem.
K tomu není třeba komentářů ...


Text a foto Michal Boček

V článku byly použity podklady z časopisu Dráha

Tovačovka pod taktovkou brejlovců

24. prosince 2011 v 17:10 TOVAČOVKA
Trať Kojetín - Tovačov v letošním roce píše již 116. řádek ve své historii. Období, kdy si připomínáme smutné 30 výročí od ukončení provozu pravidelné osobní dopravy a současný neradostný výhled provozu do dalších let, nás nutí vzpomínat na lepší časy.
Již od svého vzniku hrála na trati vždy významnou roli nákladní doprava. Osobní doprava tu měla vždy jen podřadnější charakter, za což může i její ne zrovna nejšťastnější trasování na jih. Nákladní doprava nabyla ještě více na síle po otevření štěrkových dolů na Skašově nedaleko Lobodic. Nový závod, postavený v roce 1953 a na trať napojený prostřednictvím vlečky, začal železniční dopravu hojně využívat. Zdejší štěrk odtud putoval nejen do okolních betonářských závodů, ale také na stavbu pražského metra. Těžké soupravy čítající několik desítek vozů a zvlněný ráz krajiny si vždy vynucovaly nasazení výkonných hnacích vozidel a to v počtu i několika kusů na jednom vlaku. Dvanáctipromilové stoupání u Uhříčic tak okusily jak přerovské Štokry řady 556.0, střídané mohutnými šestinápravovými Sergeji řady T679.1, doplňované přerovskými hektory řady 721, následované mohutnými Čmeláky řady 771 či v posledních letech nepostradatelnou a všudypřítomnou řadou 742. Nelze nezapomenout také na šestileté období vlády Brejlovců řad 750, 753, 754 doplňované Bertami řady 751. A právě na něj bych se chtěl tentokrát zaměřit.
Krátké, ale o to zajímavější období provozu na Tovačovce se začalo psát na podzim roku 2001. Tehdy do monopolního úřadování řady 742 razantně vkročili Brejlovci řad 750, 753 a 754. Nasazení vydrželo do konce roku 2006. Jejich ústup souvisel s rozdělením tehdejších Českých drah na samostané subjekty - ČD a.s. a ČD Cargo a.s.. Právě vyčlenění nákladní dopravy do samostatné organizace a s ním spojené rozdělení hnacích vozidel, mělo za následek ukončení turnusového nasazení Brejlovců na Tovačovce. V roce 2007 sice bylo možné ještě v několika případech zastihnout na trati některého ze zástupců řady 754, ale tyto výkony byly již jen velmi sporadické a během roku zcela vymizely. Vozba se tak plně vrátila pod křídla Kocourů řady 742 (T466.2). Na další výskyt některého ze zástupců této početné řady bylo nutno čekat až do října 2009, kdy se tu během dvou dnů objevila brněnská dvojice strojů 750.103 + 750.277. Dvojice zkušebních přeprav štěrkopísku v relaci Skašov - Brno Maloměřice však zůstala osamocena a další jízdy se již neuskutečnily. Zatím poslední výkon Brejlovce na Tovačovce byl zaznamenán v květnu 2011. Tehdy v rámci oprav propadu GPK (geometrické polohy koleje) v km 3.6 asistoval s pracovním vlakem modernizovaný 753.784 TSS (Traťová strojní stanice).
Vraťme se tedy zpět v čase do podzimních dnů roku 2001. V listopadu tohoto roku se tu začali objevovat první zástupci pro tuto trať né zrovna typické řady. Zpočátku tu měla dominatní postavení řada 750 s výskytem strojů inv.č.079, 119, 156, 218, 240 a 289. Teprve s příchodem roku 2002 se tu začínají objevovat zástupci řady 754. Zasahují však pouze na vozbě manipulačních vlaků do Tovačova. Odvoz štěrkopísku byl toho roku prováděn pouze po dobu červenec - srpen a to ještě v režii soukromého subjektu - Slezkomoravská dráha. Ten tu nasazoval své náležitosti v podobě strojů 770.016, 770.612, 740.720, 740.645. Již následující rok se vozba vrací plně pod taktovku Českých drah. Odvoz štěrku je prováděn opět celoročně a ve větším rozsahu než v poslednćh letech. V letních měsících roku 2003 je provoz navíc spestřen nasazením v té době již jediného provozního zástupce řady 753 na Moravě - 753.192-4. Tehdy zvažovaná muzejní lokomotiva se tu během krátkého období působení zaskvěla hned na několika vlacích.
Dominantní postavení Brejlovců však nemá dlouhého trvání a na odvozu Mn vlaků do Tovačova je stále více možné vídat řadu 742. Během roku 2005 je do provozu díky výpadkům turnusovaných brejlovců nově nasazována řada 751. Spolu s ní se o vozbu dělily brejlovci až do samého konce roku 2006. Jak již bylo zmiňováno v úvodu, vznikem samostatných společností ČD (České dráhy, a.s.) a ČDC (ČD Cargo, a.s.) s následným rozdělením vozidlového parku mezi tyto subjekty, došlo k ukončení turnusového nasazení brejlovců na Tovačovce. Většina zde provozovaných strojů přešla nově pod osobní dopravu a těch několik co zůstalo pod správou ČDC, bylo předislokováno do jiných dep v republice. Na trati tak opětovně plně zavládla v monopolním postavení všudypřítomná řada 742. Občasný výskyt některého ze zástupců řady 754 se sice ještě během roku 2007 objevil, ale to se skutečně jednalo již jen o nahodilé výkony . . .

Nasazovaná vozidla řad 750, 753, 753.7, 754 na Tovačovce v letech 2001 - 2011:
753:
192-4
753.7:
784 TSS
750:
042-4, 079-6, 103-4, 119-0, 156-2, 218-0, 240-4, 277-6, 289-1, 293-3,
754:
021-4, 025-5, 030-5, 031-3, 039-6, 040-4, 047-9, 050-3, 064-4, 065-1, 068-5, 077-6, 078-4, 079-2, 080-0, 081-8, 086-7

750.289-1 je připravena k odjezdu z Tovačova zpět na Kojetín (10.11.2001)
750.289-1 se soupravou prázdných "sypáků" na Skašov na okraji Kojetína (©Rostislav Kolmačka)
Ložená souprava vedená strojem 750.042-4 vydatně na postrku podporovaná strojem 754.079-2 projíždí úsekem mezi Lobodicemi a Uhříčicemi (14.07.2004)
750.042-4 s postrkovou 751.088-6 u Polkovic (11.07.2006)
Manipulační vlak tvořený strojem 750.042-4 a dvojicí uhláků opouští stanici Tovačov (30.09.2005)
750.079-6 míjí areál Prefy TOPOS se zátěží uhlí pro místní uhelné sklady (23.12.2002)
750.119-0 s postrkovým strojem 754.079-2 stoupá s loženou soupravou nad Uhříčicemi (25.05.2004)
750.156-2 v Anníně nedaleko bývalé zastávky Oplocany (29.04.2002)
Manipulační vlak z Tovačova vedený strojem 750.156-2 přejíždí přes most Valová (30.10.2002)
Jen krátce se na Tovačovce objevila 750.218-0. Zde krátce po opuštění stanice Tovačov (07.12.2001)
750.218-0 s Mn vlakem z Tovačova se blíží k hlásce Skašov (27.02.2002)
Sněhové bariéry proráží stroj 750.240-4 při zpáteční cestě z Tovačova do Kojetína nedaleko Lobodic (02.01.2002)
750.293-3 míjí areál závodu Prefy v Tovačově (26.09.2003)
750.293-3 u říčky Blaty s manipulačním vlakem z Tovačova do Kojetína (25.08.2003)
Krátké o to však zajímavější zpestření provozu způsobil stroj 753.192-4. V té době již jediný provozuschopný trojkový brejlovec na Moravě. Zde nad Uhříčicemi dne 06.08.2003
Jen o pár desítek metrů dále je tentýž stroj zachycen dne 27.08.2003 (© Rostislav Kolmačka)
754.021-4 u uhříčického hřbitova směřuje se zátěží na Skašov (© Rostislav Kolmačka)
754.031-3 s prázdnou soupravu přijíždí do vlečkového areálu na Skašově (31.10.2005)
Krajinou u Polkovic projíždí s loženou soupravou dvojice strojů 754.031-3 a 754.081-8 (31.10.2005)
754.031-3 vykonává posun s vozy mezi odstavným kolejištěm a násypkou (01.11.2005)
754.039-6 na postrku ložené soupravy štěrku do Kojetína opouští vlečku štěrkoven dne 20.08.2003
(© Rostislav Kolmačka)
754.040-4 se blíží k hlásce Skašov (24.04.2007)
754.040-4 mezi Lobodicemi a Uhříčicemi. Na postrku jí pomáhá tandem strojů 742.262-9+160-5 (24.04.2007)
754.047-9 během pobytu ve stanici Tovačov (© Rostislav Kolmačka)
Instalovaný samovrat na Skašově dává tušit, že osud hlásky je definitivně zpečetěn. 754.064-4 směřuje na Skašov pro loženou soupravu (14.09.2005)
754.065-1 spolu se 754.086-7 prováží loženou soupravu štěrku u Kojetína dne 16.05.2005
(© Rostislav Kolmačka)
Dne 28.04.2005 vjíždí rudý stroj 754.068-5 na čele ucelenky štěrku na rovinku u Polkovic
(© Rostislav Kolmačka)
754.078-4 vyváží loženou soupravu z vlečkového areálu na Skašově (02.06.2005)
Píše se 27.10.2005 a stroj 754.077-6 s postrkovým 750.042-4 vjíždí do obvodu hlásky Skašov
754.079-2 s prázdnou soupravou sypáků u Lobodic (02.06.2005)
754.079-2 v čele Mn vlaku z Tovačova působí svým složením na dnešní poměry již dost neobvyklým dojmem (01.09.2003)
754.081-8 posunuje s vozy na nakládkové koleji tovačovské stanice (28.02.2003)
Postrkový stroj 754.081-8 se po svém odvěšení na vrcholu stoupání nad Uhříčicemi vrací zpět na Skašov pro další soupravu (31.10.2005)
754.086-7 u bývalé hlásky Skašov (30.05.2005)
Toho dne postrkový stroj 754.086-7 se blíží k hlásce Skašov (23.06.2004)
750.103-4+750.277-6 na postrku strojů 742.141-5+742.179-5 projíždí nákladištěm Lobodice při cestě na Skašov (22.10.2009)
750.103-4 + 277-6 během nakládky vozů pod násypkou (22.10.2009)
753.784-8 TSS asistuje s pracovním vlakem na propadu GPK nad Uhříčicemi (05.05.2011 © Rostislav Kolmačka)
Pracovní vlak TSS s asistencí 753.784-4 TSS nad Uhříčicemi (05.05.2011 © Rostislav Kolmačka)Text a neoznačené foto Michal Boček

- V článku byly použity podklady z časopisu Dráha, výtahy z DF K-Report a osobní zápisky
- Zvláštní poděkování patří panu Rostislavu Kolmačkovi za poskytnutí fotografií


Závěrem si dovoluji přidat výpis z organizace provozu na Tovačovce v roce 2005, který se objevil na diskuzním fóru K-Report a názorně popisuje obsluhu Tovačovky v daném období (autor: Rostislav Kolmačka)

Od změny GVD jsou v Kojetíně turnusovány tři lokomotivy řady 754, protože ty nově vozí i Mn vlaky na trati Kojetín - Valašské Meziříčí.

V Kojetíně je tedy jedna stálá lokomotiva (když není na trati stává na kusé koleji na tovačovské straně) a dvě kolující lokomotivy, z nichž jedna nocuje v Hulíně a druhá v Kojetíně na kusé koleji po druhé straně nádražní budovy (u záchodků).

První (stálá) lokomotiva vozí ráno v 6:40 prázdnou soupravu na Skašov, kde s ní i posunuje a v 11:45 odjíždí s plnou zpět do Kojetína. Nezavěšený postrk vlaku dělá ke Kojetínu druhá lokomotiva. Mezi 13. a 14. hodinou pak stálá lokomotiva jede buď sólo nebo se třetí prázdnou soupravou na Skašov, odkud nejčastěji kolem 15. hodiny odváží druhou plnou soupravu s druhým strojem na postrku buďto v nezavěšené podobě, jedou-li tři soupravy nebo se zavěšeným postrkem, jedou-li jen dva vlaky. Jedou-li tři soupravy, vrací se stálý stroj obratem sólo, se "zbytkovou soupravou" (tedy čtvrtou - obvykle jen do 20-ti vozů) nebo prázdnou (druhou) soupravou na další den na Skašov a se druhým strojem ji mezi 16:30. a 17:30. hodinou doveze do Kojetína.

Druhá lokomotiva začíná svůj den v Hulíně, odkud před 8. ráno vozí Mn vlak do Kojetína, kam přijíždí před 9. hodinou a je-li třeba, stíhá mezi 9. a 10. hodinou ještě obrat s Mn vlakem do Tovačova a zpět. Po 10. hodině pak sólo nebo s prázdnou soupravou jede na Skašov, odkud dělá nezavěšený postrk vlaku v 11:45 ke Kojetínu. Pak se vrací na vlečku, kde posunuje se druhou soupravou, kterou v případě že jedou tři vlaky postrkuje nezavěšeně ke Kojetínu nebo s ní svěšená jede až do Kojetína (když jedou jen dva vlaky). Když tedy jedou tři soupravy, vrací se od Kojetína na vlečku, kde posunuje se třetí soupravou, kterou pak se stálým strojem odváží do Kojetína (pořadí obou lokomotiv nebývá vždy stejné, možné jsou i přípřeže !).

Třetí lokomotiva se ráno "probouzí" v Kojetíně, odkud v 8 ráno veze Mn vlak do Kroměříže a během dne pak vozí Mn vlaky na trati Kroměříž - Bystřice pod Hostýnem. Třetí stroj nocuje v Hulíně.

Tento režim ale bývá stále častěji narušován "soukromými" vlaky, které obvykle vozí trojice lokomotiv řady 740 OKD. Pak už není možné se mezi vlaky vyznat, zaběhlý jízdní řád i pořadí vlaků pak totálně padá a je lepší se o aktuální situaci na trati informovat u výpravčího v Kojetíně (tel. 581761739)...
Během května 2005 došlo k mírným změnám :

V pondělí a čtvrtek odjíždí první prázdný vlak s 1. lokomotivou v 6:40 na Skašov, druhý prázdný vozí 2. lokomotiva v 9:15. První vlak pak 1. stroj veze zpět v 11:45 ze Skašova, 2. lokomotiva mu dělá nezavěšený postrk jen ke Kojetínu, pak se vrací na vlečku kde posunuje se druhou soupravou. 1. stroj pak obratem přiváží třetí prázdnou soupravu a kolem 15. hodiny veze zpět do Kojetína naloženou druhou soupravu, 2. lokomotiva dělá opět nezavěšený postrk ke Kojetínu, a pak se vrací posunovat se třetí soupravou. 1. stroj se sólo (nebo s prázdným vlakem pro další den nebo kratší "zbytkovou" soupravou pro naložení) vrací na Skašov, aby pak obě lokomotivy společně odvezly poslední vlak do Kojetína kolem 17. hodiny.
Dodám jen, že první dva 30-ti vozové vlaky směřují z Kojetína do Polanky nad Odrou, třetí vlak s 20-ti až 30-ti vozy jezdí na Slovensko do Bytče, zatím má tento vlak jezdit jen do konce Června, pak se uvidí...

V úterý, středu a pátek se vozí jen vlaky do Polanky, první prázdnou soupravu odváží 1. stroj v 6:40 na Skašov, zhruba v 10 hodin pak za ním sólo vyráží 2. stroj, obě lokomotivy pak v 11:45 odváží ze Skašova plný vlak do Kojetína. Obratem pak jedou se druhou prázdnou soupravou na Skašov, se kterou se obě po naložení vrací do Kojetína po 15. hodině.

Jede-li manipulační vlak do Tovačova, který má odjezd z Kojetína v 9 hodin a návrat v 10, vozí ho v úterý, středu a pátek 2. lokomotiva řady 754, v pondělí či pátek pak musí přijet na výpomoc stroj řady 742 z Kroměříže.

Co se organizace dopravy týče, vozba štěrku je řízena z Kojetína, výpravčí dá vlakvedoucímu klíče od samovratné výhybky u bývalé HL Skašov, cestou zpět vlak výhybku "řeže"...
První pár vlaků se štěrkem jede podle sešitového JŘ, všechny ostatní jezdí jako jeho "následy".

Chornice - In memoriam

17. prosince 2011 v 12:37 Tratě
Chornice - železniční uzel, který byl k 10.12.2011 vymazán ze železniční mapy. Opravdu jen málokdo by před několika lety věřil tomu, že něco takového může vůbec nastat. A přece ! Na základě rozhodnutí Pardubického kraje bylo odsouhlaseno zastavit osobní dopravu v relacích Velké Opatovice - Chornice, Dzbel - Chornice a Moravská Třebová - Chornice a nahradit ji autobusy. Tímto krokem tak rázem přišly o vlakové spojení obce na dotčených úsecích a byly zcela zpřetrhány dopravní proudy v této lokalitě. Nově tu tak vznikly pomyslné tři "koncové" tratě. Ve směru od Prostějova vlaky ukončí svoji jízdu ve stanici Dzbel. Od Skalice nad Svitavou pojedou pouze do Velkých Opatovic a ze směru od České Třebové obslouží úsek po město Moravská Třebová. To vše na základě nové dopravní koncepce organizátora dopravy v Pardubickém kraji společnosti OREDO.
Šubířov, Nectava, Jevíčko, Biskupice, Chornice, Mezihoří, Městečko Trnávka, Rostání, Linhartice - obce a města kam se již vlakem není možné dostat. Prozatím v dotčeném úseku funguje nákladní doprava byť v režimu PP (podle potřeby), ovšem dle zkušeností z jiných lokalit i to se může v brzké době změnit. První krok byl již učiněn. Od platnosti nového GVD již nemá být pojížděn úsek Velké Opatovice - Jevíčko. Obsluha nz Jevíčko bude nově probíhat z Chornic. Zátěž z/do Velkých Opatovic bude probíhat pouze od Skalice nad Svitavou. Se změnou koncepce dopravy dochází také k drobné úpravě značení tratí, kdy trať z Třebovic v Čechách do Moravské Třebové je nově vedena pod číslem 017.
Moravská Třebová 19:05 ! 810.326-9 v čele Os 24739 coby poslední vlak, který se vydá z Moravské Třebové do Chornic. V opačném směru je připraven k odjezdu Os 27452 do České Třebové vedený vozem 810.578-2
O šestnáct kilometrů dále se situace opakuje. Z Chornic do Prostějova je připraven k odjezdu poslední vlak Os 24729 vedený jednotkou 814.094 ...
... a závěr ! Poslední křížení osobních vlaků 24929/24724 ve stanici Dzbel. Tohoto úkolu se zhostily zde nově nasazované jednotky Regionova 814.094 a 814.095. Zatímco jednotka 814.094 přivezla poslední vlak z Chornic, jednotka 814.095 poveze vůbec poslední pravidelný vlak, který do Chornic dorazí. Ostatní jízdy budou již jen ve strojové režii. Historie osobní dopravy na chornicku se uzavírá ...

Prostřednictvím dalších snímků se nyní vydejme do posledních měsíců provozu osobní dopravy na Chornicku ...


810.343-4 projíždí průmyslovou čtvrtí Moravské Třebové a vydává se vstříc krajinou do Chornic - Os 14701 (16.10.2011)
810.618-9 na okraji zástavby Linhartic s Os 14700 (16.10.2011)
Os 24733 zastavuje na zastávce Linhartice - 810.618-9 (16.10.2011)
810.578-5 opouští zastávku Rozstání jako Os 24736 do České Třebové (28.09.2011)
810.618-9 přijíždí do Rozstání - Os 24736 (16.10.2011)
V záři posledních podzimních slunečních paprsků opouští Městečko Trnávka motorový vůz 810.618-9 coby Os 24737 do Velkých Opatovic (16.10.2011)
Zříceniny hradu Cimburk nad Městečkem Trnávka zhlížely 122 let na každodenní kolorit osobní dopravy na trati 262. To se od 10.12.2011 změnilo. Zatímco hrad nadále majestátně dominuje okolí, osobní doprava se stala minulostí. Os 14700 - 810.290-7 - do zastavení dopravy zbývá necelý měsíc ... (20.11.2011)
810.325-1 v čele Os 14701 na fotograficky známém místě u zastávky Mezihoří (20.11.2011)
810.578-5 u Mezihoří - Os 24733 (28.09.2011)
810.254-3 nedaleko Mezihoří uhání s Os 14700 do České Třebové (28.09.2011)
810.290-7 se v táhlých obloucích u Mezihoří blíží do Chornic - Os 24733 (27.11.2011)
Nezaměnitelné panoráma průmyslové části Chornic spolu s motorovým vozem 810.665-0 jedoucím do Skalice nad Svitavou v čele Os 14701 (28.09.2011)
Protisměrnými oblouky u Biskupic uhání Os 24734 vedený vozem 810.275-8 (28.09.2011)
810.275-8 během chvilkového pobytu na zastávce Biskupice u Jevíčka - Os 24731 (28.09.2011)
Další stanicí kam se již osobní vlak od GVD 2011/2012 nepodívá je Jevíčko - 810.325-1 Os 24734 (6.11.2011)
Předvěst krycího návěstidla nákladiště Jevíčko je svědkem průjezdu Os 14701 směřujícího do Velkých Opatovic - 810.665-0 (06.11.2011)
810.275-8 míjí za posledních slunečních paprsků mechanickou předvěst stanice Velké Opatovice - Os 24733 (06.11.2011)
Setkání motorových vozů 851.028-1 (Os 24719) a 810.618-9 (Os 24733) ve stanici Chornice (17.09.2011)
851.028-1 mezi výkony postává u perónu v žst. Chornice (17.09.2011)
851.028-1 ve sluncem zalité stanici Chornice (17.09.2011)
Os 24719 mimořádně vedený vozem 851.028-1 zdolává stoupání na výjezdu z Chornic (17.09.2011)
810.339-2 s Os 24709 nad Chornicemi (28.09.2011)
810.546-2 s Os 24716 právě opustil Nectavské údolí a do cíle cesty jej čeká již jen závěrečné klesání před Chornicemi (17.09.2011)
810.583-5 u Nectavského mlýna - Os 24709 (06.11.2011)
851.028-1 uhání s Os 24714 nectavským údolím do Chornic (17.09.2011)
851.026-5 u nectavských samot - Os 24720 (07.08.2011)
Šubířovský "vechtr" je svědkem jízdy osobního vlaku 24709 do Prostějova - 810.546-2 (27.11.2011)
810.558-7 v údolí Nectávky - Os 24716 (29.05.2011)
851.028-1 se blíží k šubířovskému kamenolomu - Os 24709 (17.09.2011)
Technologické zařízení kamenolomu Šubířov s přilehlou vlečkou a Os 24709 vedený vozem 810.254-3. Donedávna každodenní realita, dnes historie ... (20.11.2011)
851.026-5 pod osadou Borová sjíždí do údolí Nectávky - Os 24714 (07.08.2011)

Text a foto Michal Boček

GVD 2011/2012 řada 754 DKV Olomouc

14. prosince 2011 v 21:50 Novinky

Oběhy hnacích vozidel DKV Olomouc GVD 2011/2012 - řada 754

Dne 11.12.2011 vstoupil v platnost nový jízdní řád pro období 2011/2012. V DKV Olomouc je řada 754 zaturnusována na dvou pracovištích. V provozní jednotce Olomouc se jedná o čtyřdenní turnusovou skupinu TS 701 pro čtyři stroje řady 754. Ta zahrnuje vozbu rychlíků a osobních vlaků na vozebních ramenech Olomouc - Uničov - Šumperk, respektive Zábřeh na Moravě - Hanušovice - Jeseník. V pátek je navíc turnus rozšířen o jednodenní turnusovou skupinu TS 701a pro jeden stroj řady 754 v relaci Olomouc - Uničov - Šumperk.
Provozní jednotka Bohumín vystavuje celkem 6 strojů řady 754 do dvou turnusů. První zahrnuje čtyřdenní turnusová skupina TS 741 na nosném rameni Ostrava hl.n. - Frenštát p.Rad., resp.Frýdlant n.O. Ve stejné ralaci je vedena i dvoudenní TS 740 pro dva stroje řady 754.

TS 740 řada 754 - turnusová potřeba: 2 ks
1.den
3113 Frenštát p.Rad 5.47 - Ostrava hl.n. 7.01
28933 Ostrava hl.n. 7.53 - Bohumín os.n. 8.01 X
3116 Ostrava hl.n. 7.47 - Frenštát p.Rad. 9.06 6,+
3119 Frenštát p.Rad. 9.47 - Ostrava hl.n. 11.10 6,+
70443 Ostrava hl.n. 11.31 - Bohumín os.n. 11.41
6,+

2.den
70444 Bohumín os.n. 4.40 - Ostrava hl.n. 4.50 X
70444 Bohumín os.n. 11.00 - Ostrava hl.n. 11.10 6,+
3142 Ostrava hl.n. 5.17 - Frýdlant n.O. 6.09 X
3147 Frýdlant n.O. 6.40 - Ostrava hl.n. 7.31 X
3122 Ostrava hl.n. 11.47 - Frenštát p.Rad. 13.06
3127 Frenštát p.Rad. 13.47 - Ostrava hl.n. 15.01
3130 Ostrava hl.n. 15.47 - Frenštát p.Rad. 17.06
3137 Frenštát p.Rad. 17.47 - Ostrava hl.n. 19.01
3136 Ostrava hl.n. 19.47 - Frenštát p.Rad. 21.06

TS 741 řada 754 - turnusová potřeba: 4 ks
1.den
3111 Frenštát p.Rad. 4.47 - Ostrava hl.n. 6.01
3114 Ostrava hl.n. 6.47 - Frenštát p.Rad. 8.06
3117 Frenštát p.Rad. 8.47 - Ostrava hl.n. 10.04
70441 Ostrava hl.n. 10.35 - Bohumín os.n. 10.45 6,+
3150 Ostrava hl.n. 14.17 - Frýdlant n.O. 15.00 X
3155 Frýdlant n.O. 15.40 - Ostrava hl.n. 16.31 X
3182 Ostrava hl.n. 17.17 - Frýdek-Místek 17.50 X
3195 Frýdek-Místek 18.10 - Ostrava hl.n. 18.40 5
70441 Ostrava hl.n. 19.13 - Bohumín os.n. 19.24 5

2.den
70440 Bohumín os.n. 2.15 - Ostrava hl.n. 2.25 1
70440 Bohumín os.n. 7.35 - Ostrava hl.n. 7.45 6,+
3110 Ostrava hl.n. 4.21 - Frenštát p.Rad. 5.36 1-5
3115 Frenštát p.Rad. 6.47 - Ostrava hl.n. 8.04 X
3118 Ostrava hl.n. 8.47 - Frenštát p.Rad. 10.06 X
1642 Ostrava hl.n. 8.19 - Frenštát p.Rad. 9.34 6,+
3121 Frenštát p.Rad. 10.47 - Ostrava hl.n. 12.04
3124 Ostrava hl.n. 12.47 - Frenštát p.Rad. 14.05
3131 Frenštát p.Rad. 14.47 - Ostrava hl.n. 16.04
3132 Ostrava hl.n. 16.47 - Frenštát p.Rad. 18.06
3139 Frenštát p.Rad. 18.47 - Ostrava hl.n. 20.04
70451 Ostrava hl.n. 21.34 - Bohumín os.n. 21.44 1-4,+
28939 Ostrava os.n. 22.33 - Bohumín os.n. 22.40 5,6

3.den
28932 Bohumín os.n. 12.42 - Ostrava hl.n. 12.50
3126 Ostrava hl.n. 13.47 - Frenštát p.Rad. 15.06
3133 Frenštát p.Rad. 15.47 - Ostrava hl.n. 17.01
70449 Ostrava hl.n. 17.31 - Bohumín os.n. 17.41
3154 Ostrava hl.n. 17.47 - Frýdlant n.O. 18.39 X
3197 Frýdlant n.O. 18.54 - Ostrava hl.n. 19.47 5
70451 Ostrava hl.n. 20.17 - Bohumín os.n. 20.27 5

4.den
70440 Bohumín os.n. 2.15 - Ostrava hl.n. 2.25 1
3190 Ostrava hl.n. 3.10 - Frýdlant n.O. 3.46 1
3143 Frýdlant n.O. 4.40 - Ostrava hl.n. 5.31 X
3112 Ostrava hl.n. 5.47 - Frenštát p.Rad. 7.06 X
70440 Bohumín os.n. 7.35 - Ostrava hl.n. 7.45 6,7
3118 Ostrava hl.n. 8.47 - Frenštát p.Rad. 10.06 6,+
3123 Frenštát p.Rad. 11.47 - Ostrava hl.n. 13.01 6,+
3125 Frenštát p.Rad. 12.47 - Ostrava hl.n. 14.04 X
3128 Ostrava hl.n. 14.47 - Fenštát p.Rad. 16.06
3135 Frenštát p.Rad. 16.47 - Ostrava hl.n. 18.04
3134 Ostrava hl.n. 18.47 - Frenštát p.Rad. 20.06

Pozn. Os 3150/3155 nejede o 1.7. do 31.08.2012 !!

TS 701 řada 754 - turnusová potřeba: 4 ks
1.den
3624 Šumperk 5.31 - Olomouc hl.n. 6.47 X
3633 Olomouc hl.n. 13.47 - Šumperk 15.12 X
3752 Šumperk 16.51 - Zábřeh n.Mor. 17.07 X,+
907 Zábřeh n.Mor. 17.32 - Jeseník 19.11 X,+
70384 Jeseník 19.31 - Lipová Lázně 19.40 X,+

2.den
70381 Lipová Lázně 4.45 - Jeseník 4.52
70381 Lipová Lázně 6.03 - Jeseník 6.17 +
900 Jeseník 6.52 - Zábřeh n.Mor. 8.28
901 Zábřeh n.Mor. 9.32 - Jeseník 11.11
904 Jeseník 12.55 - Zábřeh n.Mor. 14.28
905 Zábřeh n.Mor. 15.32 - Jeseník 17.11
70382 Jeseník 17.57 - Lipová Lázně 18.11

3.den
70383 Lipová Lázně 6.20 - Leseník 6.34
902 Jeseník 8.55 - Zábřeh n.Mor. 10.28
903 Zábřeh n.Mor. 11.32 - Jeseník 13.11
906 Jeseník 14.55 - Zábřeh n.Mor. 16.28
13028 Zábřeh n.Mor. 17.50 - Šumperk 18.08 X,+
907 Zábřeh n.Mor. 17.32 - Jeseník 19.11 6
70384 Jeseník 19.31 - Lipová Lázně 19.40 6

4.den
3622 Šumperk 4.33 - Olomouc hl.n. 6.08 X
13707 Olomouc hl.n. 6.57 - Uničov 7.43 X
13710 Uničov 9.32 - Olomouc hl.n. 10.15 X
13715 Olomouc hl.n. 10.37 - Uničov 11.19 X
13714 Uničov 11.35 - Olomouc hl.n. 12.18 X
13719 Olomouc hl.n. 12.37 - Uničov 13.19 X
13718 Uničov 13.45 - Olomouc hl.n. 14.28 X
3635 Olomouc hl.n. 15.22 - Šumperk 16.49 X
70361 Šumperk 7.47 - Zábřeh n.Mor. 8.04 6
1403 Zábřeh n.Mor. 8.33- Jeseník 10.08 6
70380 Jeseník 10.40 - Lipová Lázně 10.47 6
70385 Lipová Lázně 14.47 - Jeseník 14.54 +
1402 Jeseník 16.55 - Zábřeh n.Mor. 18.28 +
70360 Zábřeh n.Mor. 18.57- Šumperk 19.14 +

Poznámky:
70384 - jede v 1-5,7, nejede 25.12., 8.4.,od 30.4. do 30.9.
70381 - jede denně od 11.12 do 30.4., od 2.10. do 8.12.
70382 - nejede od 30.4. do 30.09.
70383 - nejede od 1.5. do 1.10.
70384 - jede v 6, a 25.12., 8.4., 5.7., 6.7., 28.9.
70381 - jede v + od 6.5. do 30.9.
1403 - jede v 6, a 1.5, 8.5., 5.7., 28.9., nejede 7.7., 29.09.
1402 - jede v 7, a 26.12., 9.4., 1.5., 8.5., nejede 25.12., 8.4.
70380 - jede v 6, nejede od 5.5. do 29.09.
70385 - jede v +, nejede od 6.5. do 30.09.

TS 701 a řada 754 - turnusová potřeba: 1 ks
1.den
13723 Olomouc hl.n. 14.35 - Uničov 15.17 5
13724 Uničov 15.20 - Olomouc hl.n. 16.03 5
1635 Olomouc hl.n. 16.29 - Šumperk 17.33 5
3640 Šumperk - Olomouc hl.n. 20.18 5

Inventární stav vozidel 750/754 DKV Olomouc k 9.12.11

PJ Olomouc
754: 020, 022, 031, 065, 079, 081
PJ Bohumín
750: 042, 308
754: 021, 039, 040, 047, 064, 068, 077, 081, 086

754.031-3 Hanušovice (31.10.2010)754.031-3 Lipová Lázně (02.04.2011)
754.022-2 + 754.031-3 Jeseník (9.4.2011)