Duben 2012

Baťova železnice - část.1

15. dubna 2012 v 11:21 Tratě

aneb trať, kde nikdy nejel vlak ...

Po čase opět vyrazíme na putování po tratích, kde se dnes již vlakem nesvezeme. Pro tentokrát však uděláme menší vyjímku. Narozdíl od přechozích putování navštívíme trať, kde vlak nikdy v historii nakonec neprojel. Rozestavěné pokračování tratě OZVD (Otrokovicko-zlínsko-vizovické dráhy) z Vizovic do Lidečka nebylo nikdy stavebně dokončeno a zůstalo pouze u velkorysích plánů projektantů. Po dobu stavebních prací v rozmezí let 1934 až 1951 se však podařilo zrealizovat značnou část zemních prací včetně umělých staveb v 11-ti kilometrovém úseku mezi Vizovicemi a Pozděchovem. Dodnes tu tak narazíme na mnoho zajímavých artefaktů v podobě mostů, propustků, vysokých náspů či zářezů v celém zmiňovaném úseku. Na pokračovaní tratě za Pozděchovem směrem k Lužné nebyly stavební práce již zahájeny, tudíž lze trasování dráhy pouze porovnávat dle stavebních výkresů.
Projektované prodloužení tratě z Vizovic do Lidečka se mělo dle plánů OZVD, potažmo Baťových závodů, stát součástí tzv.západovýchodní magistrály, která by stávající spojení Prahy s Košicemi zkrátila o plných 246 km. Projekt počítal s využitím stavajících tratí mezi Českou Třebovou a Lidečkem (Česká Třebová - Prostějov, Tovačov - Kojetín - Kroměříž, Otrokovice - Vizovice) doplněných o nové zbudované úseky (Prostějov - Tovačov, Kroměříž - Otrokovice, Vizovice - Lidečko). A právě posledně zmiňovaný úsek z Vizovic do Lidečka jako jediný postoupil do stádia realizace.
Projektovaná novostavba dráhy v délce 15 km při překonávání hřebenu Vizovických vrchů vyžadovala vybudování četných umělých staveb. Součástí měl být také vrcholový tunel u Pozděchova a mohutný 400 m dlouhý viadukt u Bratřejova. Bohužel ani jedna z těchto dvou staveb nebyla nakonec stavebně zahájena. Na celém úseku bylo plánováno vybudovat celkem 5 zastávek - Vizovice město, Lutonina, Ublo (včetně nákladiště), Pozděchov (včetně nákladiště), Prlov, Lužná a jednu stanici - Jasenná. Jak již bylo zmiňováno v úvodu, vlastní stavební práce byly zahájeny v roce 1934. Válečné události 2.světové války však výstavbu silně omezily a v roce 1941 na příkaz okupačních orgánů zcela zastavily. Teprve s koncem války vyvstává opětovná snaha o dostavbu dráhy. Obnovené práce však neměly dlouhého trvání a vlivem politických rozhodnutí, kdy se ke slovu dostaly důležitější stavby (stavba trati Družby z Košic do Čierne nad Tisdou) jsou v roce 1951 definitivně ukončeny.
Pojďme se tedy vypravit na malou procházku po velkoryse stavěné dráze, kde však vlak nakonec nikdy neprojel ! V první části si prohlédneme nejprve úsek z Vizovic přes Lutoninu do Jasenné. Druhá část nás pak provede z Jasenné přes Ublo a Pozděchov do Prlova. Tedy do míst, kde známky v terénu po stavební činnosti končí.

.
1. současná podoba koncové stanice ve Vizovicích.
2. a vlastní konec dráhy Otrokovice - Vizovice
3. přerušené těleso dráhy u Štěpské ulice ve Vizovicích. Mostek z důvodu malé světlosti byl v 80.letech 20.století odstraněn.
4. postupně stoupající těleso v zástavbě Vizovic mezi Štěpskou a Slušovickou ulicí.
5. do 80.let 20.století zde stával nadjezd o světlosti 18 metrů nad Slušovickou ulicí (km 0,640). Díky nízké podjezdné výšce však byl odstraněn.
6. stejné místo z druhé strany
7. betonový propustek na konci přerušeného tělesa směrem k Pozděchovu. V těchto místech (km 0,720), nedaleko centra Vizovic měla vzniknout nová zastávka Vizovice-město.
8. mohutný zářez s vybudovanými odvodňovacími žlaby.
9. betonový mostek nad Zahradní ulicí ve Vizovicích.
10. a v pohledu z tělesa směrem k Vizovicím.
11. jediný dochovaný telegrafní sloup na celém budovaném úseku v km 1,3 na samém okraji Vizovic
12. ocelový most nad Chrastěšovskou ulicí.
13. stále stoupající těleso dráhy u Chrastěšova
14. vysoký násep mezi Chrastěšovem a osadou Kamenec
15. mohutná opěrná zeď u Kamence v km 2,4
16. její vznik je datován na pamětním kameni k roku 1936
17. propustek a stejná opěrná zeď jako na předchozím snímku ovšem z pohledu z druhé strany.
18. v těchto místech se nacházel dřevěný silniční nadjezd spojující osadu Kamenec s pastvinami ležících na druhé straně traťového tělesa. Dnes tu po něm zbyly pouze stopy základů.
19. prostor zastávky Lutonina v km 3,000 a navazující mohutný násep přes údolí potoka Vypusta.
20. násep nad údolím potoka Vypusta. V něm byl vybudován klenutý propustek pro zmiňovaný potok a také silniční podjezd spojující osadu Výpusta s Lutoninou.
21. zmiňovaný silniční klenutý podjezd na komunikaci Výpusta - Lutonina
22. další mohutný zářez nad Lutoninou s hotovým odvodňovacím systémem. V popředí jsou patrné základy druhého dřevěného silničního nadjezdu s dosud patrnými pozůstatky dřevěné konstrukce.
23. most v km 4,400 nad plánovanou silniční komunikací. V těchto místech využívá těleso účelová kominikace.
24. na samém okraji Jasenné je těleso přerušeno chybejícím náspem přes údolí Lutoninky. Zde měl být zbudován nadjezd nad komunikací Vizovice - Vsetín a 24 metrů vysoký násep přes údolí.
25. val spíše připomínající haldu bývalého dolu, je ve skutečnosti nedokončený mohutný násep traťového tělesa nad obcí Lutotina. Na jeho vrcholu se měla nacházet stanice Lutonina.
26. snímkem pláně budoucí stanice Lutonina se protentokrát rozloučíme.


Použitá literatura: 110 let místní dráhy Otrokovice - Zlín - Vizovice (2009)
Foto: Michal Boček

Nádraží Tovačov

13. dubna 2012 v 22:34 TOVAČOVKA

aktualita k 13.04.2012

Jsou tomu již tři měsíce, kdy byla bývalá nádražní budova stanice Tovačov převedena z majetku RSM (Regionální správa majetku) do rukou soukromého majitele. Po dlouhých 7 letech chátrání, devastace a jakéhokoliv nezájmu původního správce objektu s tímto neutěšeným stavem cokoliv dělat, přichází konečně obrat k lepšímu. Již teď lze vidět první pozitivní kroky, díky kterým budova pomalu ale jistě vstává z mrtvých.
Objekt staniční budovy využívaly České dráhy a.s. do konce GVD 2005/2006. Dopravní službu tu vykonával výpravčí, který řídil dopravu na celé trati. Razantní pokles nákladní vozby na trati a vysoké náklady na provoz byly hlavním důvodem k provedení řady úsporných opatření. První krok ke změně stavu nastal na podzim roku 2004, kdy byla ukončena dopravní služba na hlásce Skašov. Světelná návěstidla převedena z oddílových na krycí a došlo k instalaci samovratné výhybky. Další úsporné kroky na sebe nenechaly dlouho čekat a tak k 8.12.2006 dochází k ukončení dopravní služby v žst. Tovačov. Celá stanice je úředně zrušena a administrativně převedena na pouhé nákladiště. Místní staniční zabezpečovací zařízení bylo demontováno včetně vjezdového světelného návěstidla L, který bylo odstraněno v období od 10. do 15.12.2006. Fuknce výpravčího v Tovačově je ukončena a dopravu na celé trati nově řídí výpravčí v Kojetíně.
S ukončením trvalé dopravní služby, končí také jakékoliv využití zdejší staniční budovy. Místnost dopravní kanceláře v přízemí byla během prosince 2006 vyklizena, zbytek inventáře zůstal ponechán napospas osudu. Drážní byt v prvním poschodí přestal být užíván již před několika lety. Jak již tomu v našich poměrech bývá zvykem, netrvalo dlouho a opuštěný objekt začalal lákat sběrače kovů a místní omladinu k odpoledním "hrám". Postupně mizející okenní tabulky, několikrát vylomené vstupní dveře, rozkradené ústřední topení, sprejerské výtvory, apod. To je jen strohý výčet věcí, které budovu během oněch šesti let postihly.
První snahy o využití budovy mimo vlastníka objektu se datují na jaro 2010, kdy byl objekt mabízen k pronájmu podobně jako místní staniční skladiště. Vzhledem k vysoké ceně nájemného a celkově špatnému stavu budovy, se však žádný potencionální zájemce nenašel. Další krok k záchraně budovy před celkovou devastací proběhl na podzim roku 2011, kdy se budova nově objevila v položkách objektů RSM určených k prodeji. Přes počáteční pesimistické odhady o vývoji situace okolo budovy, se v závěru roku 2011 přeci jen zájemce našel. K vlastnímu prodeji došlo v lednu roku 2012. Objekt by měl dle slov nového majitele po nutných stavebních úpravách sloužit jako soukromý byt.

Stav objektu k 28.3.2012. Ze snímku je patrná pokročilá devastace objektu zejména na okenních otvorech.
Stejná situace v pohledu od města.
Stav vchodové části budovy do vestibulu ve směru od kolejiště s obnoveným staničním nápisem (28.03.2012)
Interiér vestibulu stanice k 28.03.2012 - dvoukřídlé dveře v pozadí sloužily coby přístup cestujících do vestibulu ve směru od města. Dveře vpravo pak vedou do prostoru dopravní kanceláře.
Pokročilá devastace objektu se nevyhnula ani interiérům stanice. Zde průhled z dopravní kanceláře přes výdejní okénko do vestibulu a následně až do čekárny zcela v pozadí.
Staniční budova, objekt prádelny, skladů a skladiště - stav k 28.03.2012
První známky zvratu k lepšímu jsou již patrné. Staniční skladiště bylo provizorně zabezpečeno proti vstupu a bezprostřední okolí staniční budovy bylo vyčištěno od neudržované vegetace.
Totožná situace v pohledu z druhé strany.

Postupně se měnící stav budovy je patrný z následujících snímků


( vlevo 28.3.2012 - vpravo 13.4.2012 )
28.03.2012
13.04.2012

Jak je patrné, staniční budova je snad z nejhoršího venku. V těchto dnech se do prázdných stavebních otvorů navracejí repasovaná původní okna. Další postup prací se budu snažit vkládat formou krátkých aktualizací.

Text a foto Michal Boček

AKTUALIZACE 12-6-2012

Od poslední aktualizace uběhly takřka 2 měsíce a nastává tak správný čas opět nahlédnout, jak se situace na tovačovském nádraží vyvíjí.
12.6.2012
Již na celkovém pohledu je patrné, že byla dokončena celková repase původních oken, s náledným doplněním záclon. Došlo k povrchové úpravě dřevěných prvků jak jižního, tak severního štítu. Dále byly doplněny chybějící části okapových svodů na obou stranách budovy. Červnovou novinkou je pak rozmístění truhlíků s květinami v prvním nadzemním podlaží.
Další změnou, která nastala na začátku května, bylo odstranění loga Českých drah na jižní straně budovy. Logo tu bylo umístěno na jaře roku 2002 a dotvářelo tak prakticky 10 let kolorit zdejšího nádraží.
Nepříjemná skutečnost však nastala na opačné straně, tedy severním boku. Beze zbytku byl odstraněn původní nápis na straně od města. Ten se do dnešních dnů honosiĺ četnými zbytky původního německého nápisu Tobitschau. Je velká škoda, že zrovna tento prvek se nepodařilo zachovat. Je otázkou, zda je možné do budoucna počítat s jeho případnou obnovou. Jak vypadal ještě začátkem dubna 2012 ukazuje snímek níže.