Listopad 2012

Dřínovská úzká

14. listopadu 2012 v 18:24 Úzkorozchodné dráhy
Kapitola dřínovské cihelny se začala psát v roce 1922, kdy majitel zdejšího panství, hrabě Desfours-Walderode na katastru Dřínova nechal postavit závod na výrobu pálených cihel. V jeho vlastnictví zůstal závod až do roku 1945, kdy byl znárodněn. Jako konfiskát ji pod správu převzalo místní MNV a do provozu znovu uvedlo v roce 1950. Z rozhodnutí podnikového ředitelství byl provoz v roce 1963 ukončen. A to i přes skutečnost, že celá cihelna byla v roce 1960 nákladně opravena a kvalita cihel byla na vysoké úrovni. Celý provoz přešel pod místní JZD, ale na vlastní znovuzahájení si cihelna musela počkat až do září 1966. Zprovoznění předcházela instalace nového výrobního zařízení a pod křídly JZD fungovala jako přidružená výroba. Během roku 1971 se podařilo vybudovat umělou sušárnu o 12 komorách, která výraznou měrou přispěla k navýšení výroby. Ročně tak cihelna produkovala 2 milióny 300 tisíc kusů cihel. Od října 1997 se majitelem stává nově vzniklá soukromá firma Geopos spol.s.r.o., která ji provozuje až do samého konce.
Dřínovská cihelna byla jednou z několika posledních na Moravě, kde až do dnešních dnů přežívala technologie výroby s využitím kolejové dopravy. Úzkorozchodná drážka o rozchodu 600 mm v délce několika stovek metrů byla provozována s animálním pohonem s využitím několika točen a vrátku s navijákem. Ten zajišťoval dopravu vozíků z nádražíčka od korečkových rýpadel po zavážecí rampě k mísícímu centru umístěném v prvním patře nad kruhovou pecí. Na celé kolejové síti se nacházely pouze dvě výhybky, které prostřednictvím krátkého dvoukolejného úseku umožňovaly míjení plných a prázdných vozů na zavážecí rampě. K dopravě suroviny sloužilo několik výklopných vozíků. Samostatnou kolejovou síť tvořila spletitá síť kolejí různého rozchodu mezi venkovními sušárnami, pecí a komorovými sušárnami. Soustavu doplňovalo několik přesuven s elektrickými manipulačními vozíky.
Změna na trhu se stavebními materiály a stále se zvyšující finanční náročnost výroby se projevuje na omezování výroby. Ta je začátkem roku 2011 pozastavena, ovšem k její obnově již nedošlo. Na jaře 2012 dochází k demontáži veškerého technologického zařízení sloužícího pro dopravu a manipulaci se surovinou a finálními výrobky. Jak tomu však bývá, zařízení skončilo vesměs v rukou okolních kovošrotů. Do dnešních dnů tak zůstává alespoň prozatimně zachován objekt vlastní kruhové pece včetně navazující sušárny a správní budovy. Venkovní sušící stojany byly beze zbytku demontovány. Druhotné využití objektů pro jinou výrobu je díky vysokým finančním nákladům na přestavbu prakticky nereálné. Lze tedy očekávat postupnou devastaci objektu s následnou demolicí. Tak se uzavře více jak devadesátiletá historie zdejší cihelny ...

celkový situační náčrtek dřínovské cihelny (stav k 6.3.2011)
Cihelna Dřínov z roku 1922
Cihelna Dřínov v pohledu od hliniště
Každé z korečkových rýpadel pracovalo na svém vlastním řezu
Kolejová doprava dřínovské cihelny
Vlastní těžba se odehrávala dvojicí korečkových rýpadel s přímou překládkou hlíny do vozíků dráhy
Tento záběr zachycuje prakticky celou hlavní osu drážky. Ve směru doleva se pak pomocí točen napojují dvě samostatné větve ke korečkovým rýpadlům, každá o délce cca 100 m
"Nádražíčko"
Jedna z točen na "nádražíčku" s demontovanou otočnou částí
"Nádražíčko" v pohledu od rampy
Vozíky drážky odstavené na "nádražíčku"
Rampu od "nádražíčka" oddělovala z bezpečnostních důvodů závora
Nájezdová rampa s vrátkem do mísícího centra
Pohled z rampy směrem k těžbě
Jižní venkovní sušárny
Kolejové přesuvny u venkovních sušáren
Vyřazené vozíky připravené na odvoz do šrotu
Pozvolna zarůstající prostor hliniště
.

Na závěr je možno porovnat stav kolejiště cihelny pořízené v listopadu 2012


Prostor "nádražíčka" dnes. Stěží by jste tu hledali něco jako úzkou ...
Také rampa nepřežila sběr železného šrotu podobně jako většina technologického zařízení cihelny ...

Text a foto Michal Boček

Výpisy z kroniky převzaty z webových stránek obce Dřínov http://www.drinov.cz/