Prosinec 2012

Trať do Střednice

16. prosince 2012 v 12:37 Tratě
Střednice - nevelká vesnice náležící pod obec Vysoká se nachází asi 7 km od Mělníka. Dnes již pomalu upadá v zapomnění, že i Střednice byla se světem spojena železnou dráhou. Její vznik je úzce spjat s pěstováním cukrové řepy, která se ze Střednice dopravovala po kolejích do mělnického cukrovaru. Provoz na této krátké odbočné trati byl zahájen 22.června 1897. Osobní doprava se v počátcích provozu uskutečňovala pouze ve formě jednoho smíšeného vlaku za den. Teprve v roce 1910 došlo k navýšení počtu spojů. Vrcholu osobní doprava dosáhla kolem roku 1921, kdy na trati jezdily čtyři páry vlaků denně. Osobní doprava tu vždy ale zastupovala jen okrajovou část provozu a pro své malé využití byla již 1.července 1933 zastavena. Velkou měrou se o to zasloužila hospodářská krize z let 1932-1933. K jejímu obnovení již nikdy nedošlo. Nákladní doprava s rozšiřující se automobilovou dopravou neodvratně slábla. Od roku 1937 vlaky na Střednici vyrážely již jen podle potřeby o řepných kampaních nebo při přepravě kusových zásilek. Přesun dopravy cukrovky na silnici byl zvláště citelný na přelomu padesátých a šedesátých let a vyústil v roce 1970 úplným zastavením dopravy na střednické lokálce. Nevyužívaná trať byla k 1.únoru 1974 úředně zrušena a fyzicky existovala až do roku 1978, kdy byl kolejový svršek snesen.
Celková délka dráhy činila necelé tři kilometry (2,805 km) . Zbudovány byly pouze dvě stanice - odbočná ve Lhotce u Mělníka (ležící na traťi č.076 Mělník - Mšeno - Ml.Boleslav) a koncové nádraží ve Střednici. Ze Lhotky dráha prakticky nepřetržitě stoupala až ke Střednici. Sklon v některých místech dosahoval až 25 %°. První polovina úseku si díky trasování členitým údolím Kokořínského dolu pod vrchem Komorsko vyžádala zbudování četných náspů a zářezů.
I dnes je možné v terénu nalézt kompletně zachované traťové těleso , které dnes ve většině délky využívá lesní cesta a místně značená cyklostezka. V jeho těsné blízkosti se dá nalézt značné množství dřevěných pražců, pokladnic, vyvrácených telegrafních sloupů či hraničních kamenů. Z kolejového materiálu se zachovaly pouze kolejnice na bývalém železničním přejezdu se silnicí Lhotka - Vysoká v těsné blízkosti stanice Lhotka u Mělníka. Ze staveb dráhy dosud stojí objekt bývalé staniční budovy ve Střednici. I přes proběhlou rekonstrukci na obytný dům si dodnes zachovává svůj původní dispoziční vzhled. Mimo ní se ve Střednici dochovalo také bývalé staniční skladiště. Plocha bývalého staničního kolejiště je částečně využívána k podnikatelským účelům místních firem a jako skládková plocha zdejšího zemědělského družstva.

Obrazová dokumentace byla pořízena 17.listopadu 2012

Objekt výpravní budovy stanice Lhotka u Mělníka.
Mšenské zhlaví stanice Lhotka. V úrovni výstražného kříže opouštěla stanici trať do Střednice.
Postupně se zvedající násep vlevo je tělesem bývalé dráhy do Střednice.
Bývalý železniční přejezd se silnicí Lhotka - Vysoká se zaasfaltovanými kolejnicemi.
Stoupající těleso bývalé dráhy v lesních partiích Kokořínského dolu.
Kolem tělesa je roztroušeno několik stovek železničních pražců v různém stádiu rozkladu.
Partie pod vrchem Komorsko (260 m.n.m.)
Jeden z mnoha kamenných propustků v četných náspech traťového tělesa.
Zhruba v polovině dráhy těleso opouští les a pokračuje za stálého stoupání dále ke Střednici.
.
Po tělese dráhy je vyznačena cyklostezka č.203.
Jeden ze zapomenutých pražců v místě bývalého křížení dráhy se silnicí Střednice - Vysoká.
Mělký zářez v závěrečném úseku před Střednicí.
Před koncovým nádražím vedla dráha v těsném souběhu se silniční komunikací Střednice - Chloumek.
Objekt výpravní budovy stanice Střednice po rekonstrukci.
A v pohledu od "kolejiště".
Bývalé staniční skladiště ve Střednici.
Nakládková rampa na kusém zhlaví střednického zhlaví dodnes slouží svému účelu. Bohužel dráha takové štěstí neměla ...

Text a foto Michal Boček

V článku byly použity podklady z webových stránek :