Duben 2013

Sklad trhavin Ejpovice

7. dubna 2013 v 17:28 Úzkorozchodné dráhy
V putování po úzkých kolejích tentokráte zavítáme pod zem, do míst věčné tmy a navštívíme jednu skoro zapomenutou drážku. Abychom ji mohli navštívit, je třeba se vypravit do Plzeňského kraje, kde se na dohled od krajského města rozprostírá známá Ejpovická vodní nádrž. V letních měsících bývá vyhledávaným cílem rekreace a sportovního rybolovu. V těsné blízkosti nádrže lze od roku 2004 též využívat velké 18jamkové golfové hřiště.
Dnes se již ani nechce věřit, že zdejší vodní nádrž a její malebné okolí bylo ještě před několika lety obřím těžebním prostorem povrchového dolu na železnou rudu. Prostor vymezený obcemi Kyšice, Ejpovice a Klabava se během let 1950 - 1967 změnil na měsíční krajinu podobnou té v severních Čechách. Ložiško železné rudy v okolí Kyšic a Ejpovic je známé již od 14.století, intenzivní těžba se zde rozběhla ve století sedmnáctném. V okolí vznikly četné hutě a hamry na zpracování rudy. Od poloviny 19.stol. jsou však zásoby kvalitní rudy takřka vytěženy a další těžba již nekvalitních rud je pro nerentabilnost zastavena. K opětovné těžbě na ejpovickém katastru dochází znovu v 50. a 60.letech 20.století, kdy je ve velkém rozsahu těžena již nekvalitní ruda, kterou bylo nutno pro další zpracování upravovat technologií hrudkováním. V letech 1950 - 1952 se na ložisku provedl geologický průzkum a otvírkové práce pro povrchový velkodůl. Samotná těžba v několika etážovém lomu byla zahájena v roce 1953 . K dobývání se používaly vrtací a trhací pŕace s clonovými odstřely. K odvozu vytěžené rudy a hlušiny pak nákladní automobily sovětské výroby. Jak se těžba rozšiřovala, začal být problém s říčkou Klabavou, která svým vedením v těsné blízkosti těžební jámy zásadním způsobem omezovala rozvoj další těžby jak do stran tak do hloubky. Byl tedy vypracován projekt na odklonění toku Klabavy mimo lokalitu těžby pomocí umělého koryta. V roce 1958 se začaly pod vrchem Hradisko (430 m.n.m.) budovat dva souběžné tunely každý o délce 1563 m. Říčka Klabava jimi začala proudit v roce 1960
Samotná těžba v lomu ale neměla dlouhého trvání. Nákladná těžba nekvalitní rudy a její další zpracování vedly už v roce 1967 k zastavení provozu. V rámci rekultivačních prací byl vypracován návrh vzniklou jámu zatopit vodou a navrátit tok říčky Klabavy zpět do svého původního řečiště. K tomu došlo v roce 1975 a vzniká tak Ejpovická vodní nádrž. Uměle zbudovaný tunelový obtokový kanál pod vrchem Hradisko byl opuštěn.
Vraťme se však zpět do počátků novodobé těžby. Rozsah dobývání rudných hornin v povrchovém velkolomu a s ním spojené množství trhavin určené k odstřelům si vynutilo stavbu bezpečného kapacitního uložiště. Pod vrchem Hradisko tedy vznikl podzemní sklad. Ten byl tvořen dopravní chodbou o délce 250 metrů dvakrát zalomenou s bezpečnostními výklenky pro tlumení případného výbuchu. V celé délce byla chodba vybavena úzkorozchodnou dráhou o rozchodu 600 mm. Obsluha skladu dopravovala trhavinu na dvouosých vozících manuálně. Síť dráhy tvořila hlavní trať od vchodového objektu ke skladovacím kobkám v délce cca 250 m. Jediné kolejové rozvětvení se nacházelo v prostoru manipulačního skladu a skladových kobek. Tvořeno bylo trojicí jednoduchých výhybek s krátkou manipulační kusou kolejí.
Celý komplex skladu byl vystrojen betonovým ostěním s odtokovými kanály a rozvodem vzduchotechniky, jehož fragmenty jsou dosud zachovány. Vlastní skladové prostory trhavin tvořilo 11 skladovacích kobek v číselném sledu ve směru od vchodového objektu.
Je až s podivem, že se celý podzemní systém zachoval v tak autentické podobě na rozdíl od objektů na povrchu, které se dnešních dnů dožívají pouze ve fragmentech či jen na fotografiích ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.