Květen 2013

Cestou necestou do Vysokého Veselí ...

25. května 2013 v 23:08 Tratě

... aneb putování po zrušené trati 4 b

Jednou z tratí, která byla nevratně vymazána ze železniční mapy České republiky je také krátká dráha ze Smidar do Vysokého Veselí. Provoz na ní byl pro dlouhodobou nerentabilitu zastaven již v květnu 1976 !
Hlavním inciátorem stavby dráhy do Vysokého Veselí byl místní cukrovar, který pro svůj provoz potřeboval zajistit kapacitní dopravní spojení s okolím. Se stavbou dráhy se započalo v roce 1880 a zprovozněna byla 1.11.1881 nejprve v nákladní dopravě, osobní pak k 20.2.1882. Na osm kilometrů dlouhé trati byly zbudovány kromě koncové stanice ve Vysokém Veselí zastávky v Chotělicích, Hrobičanech a Sběři (zastávka s nákladištěm). Stanice ve Vysokém Veselí opatřena výtopnou o dvou stáních. Vysokoveselský cukrovar byl na trať napojen prostřednictvím 300 m dlouhé vlečky ze smidarského zhlaví v km 7,289. Díky příznivým sklonovým a směrovým poměrům nebylo třeba budovat žádné složité umělé stavby. Jedinou vyjímku tvořily vodní toky Javorky a řeky Cidliny, které bylo nutné překonat pomocí dvojice ocelových mostů.
Během válečných událostí byla doprava na trati zastavena a trať jako taková sloužila k odstavování německých vojenských transportů. K obnovení provozu došlo k 3.12.1945 ve formě smíšených vlaků. Parní provoz byl na "veselačce" ukončen k 30.5.1970 a dopravu vlaků převzaly motorové vozy řady M131.1 a to v celém rozsahu - včetně vozby nákladních vozů.
Cukrovar vykonal poslední řepnou kampaň v roce 1933 a následně byl definitivně uzavřen. S ukončením činnosti cukrovaru silně utrpěla nákladní doprava a nikdy již nedosáhla takového rozsahu jako za jeho činnosti. V době ukončení provozu (1976) zůstávali největšími přepravci na trati místní dřevařské závody (Východočeské dřevařské závody Trutnov - provozovna V.Veselí) a Zemědělský nákupní a zásobovací podnik (ZNZ). Ortel nad tratí byl vynesen 29.5.1976, kdy do Vysokého Veselí vyrazily poslední osobní vlaky. Toho dne zde v osobní dopravě sloužil motorový vůz M131.1133, který je shodou okolností do dnešních dnů uchován ve sbírkách Pshzd (1). Hlavním uváděným důvodem pro zastavení veškeré dopravy na trati byla dlouhodobá nerentabilita provozu. Zrušené osobní vlaky byly nahrazeny autobusy. Krátce po zastavení provozu bylo přikročeno ke snášení kolejového svršku, vyjma prvních 800 metrů za Smidary, které se nadále využívaly k odstavování nákladních vozů. Uvolněné drážní těleso bylo v převážné části využito pro místní učelové komunikace. Odstavná kolej za Smidary se po roce 1992 již nevyužívala a během roku 1999 byla včetně kolejového rozvětvení místního nádraží snesena. Zmizel tak poslední kolejový pozůstatek bývalé trati. Ocelové mosty přes vodní toky vydržely na svém místě až do roku 2003, kdy je pohltil kovošrot.
Do dnešních dnů se zachovalo těleso prakticky v celé své délce. Vyjímkou jsou dva několika set metrů dlouhé úseky v okolí bývalé zastávky Hrobičany a v těsné blízkosti Vysokého Veselí, kde došlo k rozorání. Z drážních staveb dosud existují objekty zastávek v Chotělicích (přeměněna na garáž) a Hrobičanech (seník). Zastávka ve Sběři se dochovala jen ve fragmentech základové desky. Ve Vysokém Veselí dosud stojí objekt výpravní budovy, objekt výtopny společně se správní budovou a sklady. Na Smidarském zhlaví jsou v místě bývalého přejezdu zachovány kolejnice z někdejšího smidarského zhlaví. V celé délce lze nalézt velké množství propustků, fragmenty telegrafního vedení, občas pohozený pražec či zapomenutý kilometrovník. Ve stanici Smidary lze dosud rozpoznat kolejové rozvětvení bývalého místního nádraží, odkud odjížděli vlaky do Vysokého Veselí. Zachována avšak silně chátrající je také původní výpravní budova "Veselačky" ve Smidarech z roku 1881.

(1) - Pardubický spolek historie železniční dopravy

.
Objekt výpravní budovy žst.Smidary
Výpravní budova Smidary místní nádraží, sloužící pro trať do Vysokého Veselí
Pláň bývalého kolejiště místního nádraží
Zapomenutý námezník na vysokoveselském zhlaví místního nádraží
Bývalý železniční přejezd se silnicí Smidary - Loučná Hora
Kamenné opěry sneseného ocelového mostu přes potok Javorka
Pohozené mostnice z mostu přes Javorku.
Zapomenutý pražec na náspu u Smidar
Traťové těleso mezi Smidary a Chotělicemi využívá místní účelová kominikace
V pořadí druhý most od Smidar. Tento přemosťuje Mlýnskou Javorku
Křížení tělesa se silniční komunikací Smidary - Chotělice
Pravotočivý oblouk před zádstavbou Chotělic
Jeden z mnoha zachovaných propustků - tento z roku 1932 na okraji Chotělic
Prostor bývalé zastávky Chotělice
Objekt zastávky Chotělice dnes využívaný jako garáž
Druhý z propustků na území Chotělic
Násep mezi Chotělicemi a Hrobičany
Rozorané těleso v těsné blízkosti Hrobičan
Na okraji zástavby Hrobičan se nalézá zachovaný objekt bývalé vlakové zastávky
zastávka Hrobičany km 5,228
Vysokoveselská opěra bývalého mostu přes Cidlinu u Sběře
Rozšiřující se pláň bývalé zastávky a nákladiště Sběř
Z objektu zastávky Sběř se do dnešních dnů zachovaly pouze základy
Opěry ocelového mostku u nákladiště Sběř. Mostek byl odstraněn v roce 2003
Jeden z mála zachovaných kilometrovníků na trati
Vzrostlý háječek na bývalém traťovém tělese u Vysokého Veselí
Rozorané těleso před Vysokým Veselím. V místě pořízení snímku odbočovala pravotočivým obloukem vlečka do cukrovaru. V přímém směru po nevysokém náspu pokračovala trať do koncového nádraží ve Vysokém Veselí
Smidarské zhlaví stanice Vysoké Veselí se zachovaným železničním přejezdem s kolejovými poli.
Smidarské zhlaví stanice Vysoké Veselí
Zdevastovaný objekt výpravní budovy Vysoké Veselí
Objekty nádraží okupují nepřizpůsobivý občané, čemuž nasvědčuje jak žalostný stav budovy tak její bezprostřední okolí ...
Objekt výtopny s vodojemem
Zakončení dráhy ve Vysokém Veselí
Zbytky zarážedla na samém konci náspu ...

Foto Michal Boček (21.4.2013)


Použitá literatura:
- www stránky Pardubického spolku historie železniční dopravy
- www stránky zrušené a zaniklé železnice v ČR
- Zrušené železniční trqtě cv Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Miroslav Jelen , Dokořán 2009)

Odemykání lokálky ...

11. května 2013 v 9:57 TOVAČOVKA
Rok se sešel s rokem a příroda se po letošní nebývale dlouhé zimě započala převlékat z fádních hnědých barev do pestrých odstínů zelené. Den se povážlivě prodlužuje a teplota rapidně stoupá vzhůru. To vše je neklamným znamením, že jaro je už opravdu tady. Také "Tovačovka", jak je nazývána pozapomenutá lokálka spojující hanácká města Kojetín a Tovačov v tomto čase nezahálí a probouzí se ze zimního spánku. Občanské sdružení Kroměřížská dráha o.s. ve spolupráci s Českými drahami a.s. vypravily první květnový víkend mezi Tovačovem a Kojetínem hned šest párů zvláštních historických vlaků. Jednalo se o první letošní možnost svézt se vlakem do Tovačova. Zdejší pravidelná osobní doprava je bohužel již od roku 1981 minulostí. Hlavním impulsem pro uspořádání jízd vlaků byl podobně jako v minulém roce souběh hned několika zajímavých kulturních akcí v blízkém okolí tratě. V Tovačově to byly psí závody Key Disc Dog Freestyle s mezinárodní účastí a v místní sportovní hale již čtvrtý ročník modelářské výstavy Plastic People of Tovačov. V nedalekých Uhříčicích pak hodové slavnosti na návsi spojené s bohatým doprovodným programem. Po celý víkend byl pro návštěvníky také otevřen tovačovský zámek s prohlídkou zámeckých interiérů a vyhlídkou ze zámecké věže.
Soupravu vlaku tvořil historický motorový vůz řady M131.1 přezdívaný Hurvínek spolu s přívěsným vozem BDlm. Červený nátěr, dřevěné lavice, plné stahování oken, typický zvuk tatrováckého motoru, vůně spálené nafty a fascinující pohled na práci strojvedoucího za pultíkem řízení v nástupním prostoru pro cestující. Dříve zcela běžná romantika většiny našich lokálek, kde tyto vozy sloužily v každodenním provozu, na tovačovské trati nevyjímaje. Zájemci si mohli nechat otisknout pamětní razítka či zakoupit některý ze suvenýrů se železniční tématikou. Cestující nebyli ošizeni ani o takové detaily jako jsou repliky lepenkových jízdenek či průvodčí v dobových uniformách.
Kdo se nestihl svézt s Hurvínkem na Tovačovce nemusí zoufat. Již od druhé poloviny května se naskytá možnost svézt se totožnou soupravou po dobu letní turistické sezóny na pravidelných vlacích mezi Břeclaví a Lednicí. A na co se můžeme letos ještě těšit na Tovačovce? Již v srpnu kolejnice opět přebrousí zvláštní vlaky u příležitosti konání dalšího ročníku folk-country festivalu Tovačovský Portál ( 17.-18.8.). V říjnu pak následují tradiční víkendové jízdy na slavnostní výlov Hradeckého rybníka v Tovačově (19.-20.10.)

4.5.2013

Valová
Uhříčice
Tovačov
Uhříčice - Lobodice
Uhříčice - Lobodice
Kojetín
Tovačov
Valová

5.5.2013

Lobodice
Tovačov
Tovačov
Uhříčice - Lobodice
Oplocany
Uhříčice - Lobodice
Lobodice
Uhříčice
Tovačov
Uhříčice - Lobodice
.
Text a foto Michal Boček