Listopad 2014

Chrustenická šachta

18. listopadu 2014 v 17:42 Úzkorozchodné dráhy
Putování po úzkých kolejích nás opět zavede do hlubin země, tentokráte do bývalého železnorudného dolu Chrustenice. Ten začal psát svoji historii již v roce 1907 a postupem času se stal největším a nejvýznamnějším dolem na železnou rudu v Barrandienu (tak je nazývána oblast západně od Prahy). Do roku 1965, kdy byla těžba na zdejším ložisku definitivně ukončena se z hlubin země vytěžilo na 8 milionů tun železné rudy. S těžbou tu vznikl rozsáhlý důlní komplex chodeb, komínů, svážných jam, které zasahovaly až do hloubky 426 m, tj. 120 m pod hladinu moře a délky 15 km. Chrustenický důl neměl klasickou těžní věž jako obdobné doly. Veškerá doprava a těžba byla řešena pomocí systému svážných jam. Těch zde bylo postupně vybudováno na 36 a vzájemně propojovaly soustavu 84 podzemních pater ražených nad sebou po 6 metrech. Ústřední částí dolu byla tzv. I.vlečná jáma ražená o úklonu 14° v délce 974 m, která spojovala 8. a 48.patro. Na ni navazovala II.vlečná jáma o délce 585 m a stejném úklonu 14°. Ta spojila 48.patro s patrem 72. Tyto dvě důlní díla byla hlavní tepnou celého dolu. Tudy se do podzemí dopravoval veškerý materiál a zařízení pro chod dolu. V opačném směru pak na povrch proudila vytěžená hornina k dalšímu zpracování.
Poslední vozík rudy opustil důl v roce 1965. Pak následovala již jen likvidace dolu, ukončení čerpání důlních vod a jeho postupné zaplavení vodou až na úroveň 8 patra. Tento stav panoval dlouhých 30 let a to až do roku 1995, kdy se opuštěného podzemí ujal Spolek pro výzkum historického podzemí - CMA. Ten zde začal postupně budovat veřejně přístupnou expozici dolování, která využívá prostor 7. a 8.patra dolu. Od slavnostního otevření v červnu 1995 je expozice neustále rozšiřována a doplňována. Dnes má tak návštěvník možnost nahlédnout do autentického prostředí rudného dolu a seznámit se s těžbou a dopravou rudy z podzemí na povrch. Prohlídková trasa tvoří uzavřený okruh s tématicky zaměřenými stanovišti s trojrozměrnými exponáty. Narazit tu tak lze na pracoviště střelmistra, ukázku práce lžícového nakladače, hornickou odpočívárnu či na podzemní konírnu. Silný zážitek pak nabízí dvojice bývalých podzemních strojoven úklonných jam na 7. a 8.patře dolu a následný pohled do jejich zatopených ústí. Zpřístupněné části chodeb jsou vystrojeny znovuobnovenou důlní železnicí o rozchodu 450 mm v úrhné délce cca 600 m. Kromě statické ukázky různých typů kolejových vozidel je část kolejové sítě využívána také pro dopravu návštěvníků. Každý tak má možnost na vlastní kůži okusit nefalšovanou jízdu důlním vlakem temnými chodbami dolu. V provozu se střídá trojice akumulátorových lokomotiv typu Metalist. Pro dopravu návštěvníků v podzemí se používá trojice osobních vozů typu "Pulman". Trasa podzemního vláčku začíná u ústí staré šachty a končí v prostoru za novou strojovnou I.vlečné jámy. Na povrchu před portály štol je soustředěna malá expozice důlní kolejové techniky a v zázemí u pokladny muzea pak prezentace hornického řemesla, se vším co k němu patří.
Prohlídku tohoto jedinečného muzea lze jen doporučit. Otevřeno je od července do konce září vždy o sobotách a nedělích.

.
Stísněné poměry na nádvoří dolu
Venkovní část kolejiště před vstupním objektem s malou expozicí důlních vozů
na nádvoří ...
Akumulátorová lokomotiva typu E450 Metalist z roku 1950 původem z dolu Skalka s rozchodem 450 mm
.
.
Replika osobního vozu z kladenských dolů pro dopravu trenstanců tzv."Kláda"
Sanitní vůz
Expozice báňského záchranářství ve vstupní části expozice
Situační plán železnorudného dolu Chrustenice. Část, která je dnes přístupná veřejnosti představuje jen nepatrný zlomek celého systému
Portál štoly z roku 1926 spojující povrch s ústím I.vlečné jámy na 8.patře dolu
Tzv. "Stará štola" z roku 1907 nedaleko svého ústí
.
První zastavení na prohlídkové trase ukazuje prvotní práce na čelbě, kdy se pomocí vrtačky navrtávají díry pro uložení náloží pro odstřel horniny
Následuje podzemní konírna s plně dochovaným vybavením pro ustájení koní
Po navrtání děr a odstřelu je třeba uvolněnou hornina dále zpracovat. Pomocí dynamické ukázky tu je prezentován vzduchem poháněný překlopný lžícový nakladač
"Stará štola" u hornické odpočívárny
Kolejové rozvětvení v blízkosti "staré strojovny" na překladišti
Na kolejích jsou odstaveny různé typy důlních vozů
.
Kolejový kříž velké okružní chodby u "Staré jámy"
Pohled do "Staré jámy" z okružní chodby. Zde se na sklonu 45° pohybovaly dva podstavníky, kterými se vozíky spouštěly a vytahovaly do/z nižších pater dolu
Zatopené ústí "Staré jámy" klesající pod sklonem 45°z 8.patra do hloubky 32.patra - dnes hluboko pod hladinou vody
Důlní lokomotiva Metalist s vozy "Pulman" zajišťuje přesun návštěvníků od "Staré šachty" k nové strojovně I.vlečné jámy
Nová strojovna z roku 1926 - podzemní sál, kde se nacházelo veškeré technické zázemí I.vlečné jámy
Zatopené ústí I.vlečné jámy spojující 8.patro s 48.patrem s navazující II.vlečnou jámou ze 48.patra do patra 72. Dnes lze spatřit jen nepatrný zlomek z celkových 974 m I.vlečné jámy
Náraží I.vlečné jámy dnes zaujímá expozice důlních kolejových vozidel. Bohužel ani jeden ze zde vystavených vozů nepochází přímo z tohoto dolu. Byly sem dovezeny z jiných lokalit, původní vůz se dosud žádný nepodařilo nalézt.
Prostory, kde stával těžní stroj se soustavou lanovnic dnes využívá expozice mineralogie, nákladních lanovek, pracovního náčiní doplněná o obsáhlou obrazovou dokumentaci
.
Malá expozice mapující nákladní lanovky
Zajímavým artefaktem je celodřevěný důlní hunt z dolu Milán u obce Srbeč
.
.
.
Lokomotiva BND 30 (2849/1960) pochází z dolu Kohinoor v Mariánských Radčicích kde jezdila na rozchodu 550 mm
Elektrická lokomotiva Siemens z roku 1910 původem z kladenského dolu Ronna s rozchodem 680 mm
Opět ukázka důlních vozů nejrozličnějších konstrukcí
Podzemí I.vlečné jámy je s povrchem spojeno štolou z roku 1926. Názorně je tu prezentována ukázka řetězové dráhy
Pár desítek kroků a podzemí nadobro opouštíme.

Text a foto Michal Boček

Informace čerpány z webových stránek http://www.chrustenicka-sachta.cz/ a publikace Chrustenická železnorudná šachta (CMA 2002)