Listopad 2015

RLŽ

13. listopadu 2015 v 17:04 Úzkorozchodné dráhy

Rajnochovická lesní železnice

Území Moravy a Slezska nikdy neoplývalo velkým počtem lesních železnic tak jako tomu bylo třeba u našich východních sousedů, kde je v odborné literatuře uváděno až na čtyřicet rozsáhlých úzkorozchodných systémů. Přesto tu svého času fungovalo hned několik lesních drah, které dodnes budí zaslouženou pozornost. Jednou z těch méně známých, ovšem se zajímavým trasováním byla i arcibiskupská lesní dráha v polesí Podhradní Lhoty u Rajnochovic v Hostýnských vrších.
Hlavním posláním zdejší dráhy byl svoz kulatiny a palivového dříví z revíru Podhradní Lhota do parní pily v Rajnochovicích. Se stavbou dráhy se započalo v roce 1903. Dráha byla stavěna jako gravitační s animálním pohonem. V červenci roku 1905 byla provedena kouladace dráhy, která zohledňovala i zvažovaný lokomotivní provoz. Ten na sebe nenechal dlouho čekat a ještě téhož roku dosedla na koleje třínápravová parní lokomotiva z produkce firmy G.Sigl Wiener Neustadt (4613/1905). Do provozu začala zasahovat již během roku 1906. Vozový park tvořily především vozy oplenové pro přepravu kulatiny, plošinové pro přepravu palivového dříví, dále nebrzděný vůz na přepravu štěrku a dvojice malých osobních vozů, které nacházely využití při nedělních výletech panstva a jejich hostů.
Síť lesní železnice o rozchodu 700 mm tvořila páteřní trať o délce 8,3 km s jednou odbočnou větví délky 1550 m. Původní začátek dráhy se měl dle projektu nacházet u skladu dřeva na úpatí vrchu Komorník. Náročné sklonové a směrové parametry v počátečním úseku nakonec vedly k náhradě dráhy zpevněnou silnicí a to až do staničení 1,4, kde se teprve nacházel skutečný začátek dráhy. Trať se vyznačovala velkými sklonovými poměry (místy až 45%.), s množstvím oblouků a umělých staveb v podobě náspů, zářezů a četných propustků. Těch bylo na trati zřízeno celkem 34, z nichž 28 bylo trubních, zbývajících 6 tvořily skládané kamenné desky.
Provoz na dráze bez větších problémů fungoval až do roku 1918, kdy zřejmě vlivem dlouhodobě zanedbávané údržby začalo ve stále větší míře docházet k vykolejování souprav. Lokomotivní provoz tak byl z bezpečnostních důvodů ukončen a soupravy byly opět dopravovány animálně. Definitivní tečku za existencí dráhy pak udělalo rozhodnutí ředitelství statků ke dni 25.06.1921, které nařizovalo zastavit veškerý provoz na dráze a zahájit její likvidaci. Použitelné zařízení, jako byly kolejnice, vozy a lokomotiva bylo následně odprodáno lesnímu úřadu v Ostravici, kde nalezlo uplatnění při stavbě lesní dráhy v Bílé.
Ačkoliv od zastavení provozu uběhlo již takřka 95 let, lze dodnes na trase dráhy obdivovat její četné pozůstatky. Část tělesa dnes využívají Lesy ČR jako účelovou komunikaci, část slouží jako pěší stezka, narazit lze ale i na úseky, kde k autentickému vzhledu chybí položit jen kolejový svršek. A právě obnovu alespoň části původní dráhy si dala za cíl parta nadšenců sdružených do Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice. Ta v Rajnochovicích působí od roku 2007, kde nejprve nalezla zázemí na pile pod farou v objektech bývalého zemědělského družstva. Od roku 2009 pak v autentickém prostředí někdejší parní pily. Z využití kolejového materiálu a vozidel z likvidovaných cihlářských drážek zde postupně vznikla krátká předváděcí trať, na které se několikrát do roka uskutečňovaly prezentační jízdy pro veřejnost. Zlom nastal se začátkem roku 2011, kdy došlo na třetí stěhování a to takříkajíc přes ulici. Dnes spolek sídlí v někdejším objektu ředitelství pily a na přilehlém pozemku postupně buduje provozní a technické zázemí obnovované úzkorozchodné dráhy.
Až se tedy někdy budete pohybovat v blízkosti Hostýnských vrchů, neopomeňte návštěvu Rajnochovic s okolní krásnou nedotčenou přírodou. Procházka po tělese někdejší lesní dráhy a projížďka úzkorozchodným vláčkem za to určitě stojí !

Více se o činnosti Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice dozvíte na internetových stránkách www.rajnochovicka.cz


Původní parní pila v Rajnochovicích z roku 1903 dosud slouží svému účelu ...
... a ve svém výrobním portfóliu má i výrobu železničních pražců.
Dochovaná budova někdejší správy lesní železnice a ředitelství pily s přilehlým pozemkem se stala zázemím pro aktivity občanského sdružení - Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice.
Přilehlý pozemek za domem pomalu zaplňuje budovaná síť úzkorozchodné drážky s rozrůstajícím se parkem kolejových vozidel.
Na někdejší těleso dráhy narazíme prakticky ihned za pilou. Dnes jej využívá účelová místní komunikace.
Následně prochází kolem zástavby Rajnochovic, místní části Rosošné ...
... následují pastviny ...
... křížení s účelovou komunikací ...
... v místě složiště dřeva vstupuje těleso drážky do lesa.
Ještě jeden pohled směrem k Rajnochovicím ...
... a už stoupáme protisměrnými oblouky nad zástavbou Rajnochovic až do míst u strže.
Dřívější těžba kamene v tomto místě narušila těleso drážky. Z bezpečnostních důvodů je okraj strže opatřen zábradlím. Pro případnou obnovu dráhy v původní stopě, představuje toto místo kritický bod. Úpravy tělesa by zde vyžádovaly nemalé finanční prostředky.
Kousek od ní se nachází jedno z nejpůsobivějších míst na trati - první úvrať. Těleso vlevo klesá k Rajnochovicím, vpravo stoupá pod Kelčský Javorník. Výtažná kolej měla délku 69 m s ukončením zemním valem.
Za úvratí je jedno z mála míst na trati, kde lze i dnes zřetelně vidět stopy po pražcích.
Zvláště v podzimním období jsou stopy po pražcích velmi dobře patrné.
Těleso mezi první a druhou (plánovanou) úvratí.
První větší násep se nachází v těsné blízkosti plánované druhé úvrati.
Zřízena tu byla vysoká kamenná opěrná zeď s propustkem. Na stavbě těchto umělých staveb se podíleli italští kameníci.
Km 8,1 - v těchto místech bylo původně uvažováno se zbudováním druhé úvratě. K její realizaci však nakonec nedošlo a byla nahrazena pouhým obloukem v zářezu o poloměru 25 m.
Zmiňovaný zářez o poloměru 25 m.
Na tomto místě si lze dobře udělat obrázek o zdejších sklonových poměrech. Vpravo dole přichází těleso od pily v Rajnochovicích a po obkroužení v zářezu o 180° se objevuje v místě fotografa a vytrvale stoupá dále pod Kelčský Javorník.
Od km 8,1 těleso drážky využívá lesní cesta.
Takový to pohled se nám při cestě pod Kelčský Javorník naskytne ještě několikrát. Malá údolíčka s vodním tokem překonává traťové těleso pomocí náspů s propustky.
Partie pod vrchem Hrad (608 m.n.m.)
.
Starý smrkový porost pod zříceninou hradu Šaumburk.
Charakter okolního lesa se začíná pomalu měnit. Smrkové porosty u Černé bařiny střídají rozlehlé bučiny.
Pohledy na trať tak dostávají větších rozměrů.
Další z četných propustků poškozený částečným sesuvem náspu.
.
Jeden z těch větších náspů s opěrnou zdí a propustkem.
Km 4.2 - zde se nacházel nejvyšší bod na páteřní trati. Zřízena tu byla výhybna a odbočovala tu samostatná větev k bystřickým hranicím o délce 1550 m. Její těleso je patrné v levé části snímku.
Pohled z tělesa odbočné větve směrem k Rajnochovicím. Cesta vlevo je někdejší těleso páteřní tratě do Podhradní Lhoty.
Odbočná větev není v terénu moc dobře patrná a ztrácí se ve starém bukovém porostu.
Proto se další kroky ubírají zpět na páteřní trať. Míra zachovalosti tělesa je zde díky absenci využítí coby lesní cesty velmi dobrá. V hojné míře tu lze narazit na propustky, náspy, zářezy ...
.
.
.
.
.
.
V těchto místech se již dostáváme na hranice bystřického panství, kde se drážka otočila o 180° a v mírném klesání směřovala na nákladiště v km 1,4 nad Podhradní Lhotou.
Před vratným obloukem. Zpevněná cesta vpravo je někdejším pokračováním drážního tělesa k Podhradní Lhotě.
Z tělesa na těleso.
.
Hluboký zářez o poloměru 30 m, kterým se drážka otočila o 180° zpět k Podhradní Lhotě.
.
Za zářezem pohltila těleso dráhy asfaltová lesní komunikace a stopy po drážce mizí.
Ještě jeden záběr na dochovaný protilehlý násep mezi dvojicí zářezů.
Zde prakticky stopy po drážce končí. Silnice by nás dovedla až na samotný začátek dráhy u složiště dřeva v km 1,4 a dále po projektované části až do Podhradní Lhoty.

Text a neoznačené foto Michal Boček

Použitá literatura:

- časopis Železnice 1/1992
- www stránky občanského sdružení pro obnovu rajnochovické lesní železnice www.rajnochovicka.cz
- osobní poznámky