Duben 2016

Do Ždánic po kolejích, štěrku a asfaltu

6. dubna 2016 v 22:58 Tratě
Když jsem psal report z demolice ždánické výpravní budovy na jaře roku 2010 byla trať ještě stále kolejově vyjma vlečky ždánické šroubárny kompletní. Za oněch uplynulých šest let se však mnohé změnilo a na některých úsecích bychom dnes již jen velmi ztěžka rozpoznali, že tudy někdy vedla železniční trať. Zrušená část dráhy od Uhřic po Ždánice zažívá postupnou přestavbu na cyklistickou stezku. Následuje tak podobný vývoj jako u bývalých tratí Nezamyslice - Morkovice, Kyjov - Mutěnice či Hostašovice - Nový Jičín h.n., které podobnou proměnu již absolvovaly. Vlastní stavba stezky je rozvržena do tří etap, z nichž první dvě byly již dokončeny: I.etapa Želetice,most - Dražůvky U hřbitova (19.05.2015), II.etapa Želetice, most - Uhřice (15.10.2015). Třetí etapa, která připojí realizovanou část u Dražůvek se Ždánicemi by se měla dočkat realizace během roku 2016.
Lepší obrázek o aktuálním stavu ždánické tratě vypoví následující fotografická dokumentace pořízená v druhé polovině února 2016.

Putování zahájíme jak jinak než na odbočce Čejč. Zde v širé trati v km 17.2 odbočuje trať Ždáňky.
Prakticky hned za odbočkou se nachází první mostní objekt překonávající tok Čejčského potoka.
Světelná předvěst odbočky Čejč ve směru od Klobouk.
Protisměrnými oblouky se trať přimyká do těsné blízkosti zástavby obce Terezín.
Za křížením se silnicí II/421 krytým ještě před několika lety světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením VÚD se po pravé straně nacházela zastávkaTerezín. Dnes ji připomíná pouze zachovalá hrana nástupiště.
Traťový úsek Terezín - Krumvíř
Následuje další z mostních objektů, tentokráte přes řeku Trkmanku.
Mostní objekt v místě křížení se Spáleným potokem. Na horizontu v pravé části snímku je již patrný objekt staniční budovy v Krumvíři.
Někdejší výpravní budova krumvířské stanice je památkově chráněna a prochází postupnou rekonstrukcí. Nakládková kolej je dosud zachována.
Těleso dále prochází nad zástavbou Krumvíře ...
... s dominantou věže kostela Sv.Bartoloměja. Kilometr 8.0 dává tušit, že se blížíme k úvraťové stanici Klobouky u Brna.
Zhlaví kloboucké stanice. Z výměny č.1 pokračuje trať v přímém směru na Čejč, vlevo pak do Uhřic u Kyjova, potažmo do Ždánic.
Kolejiště kloboucké stanice nedoznalo žádných podstatných změn.
Stav staničního skladiště a výpravní budovy se od dob zastavení provozu příliš nezměnil. Objekty jsou dnes v soukromém vlastnictví.
Z klobouckého nádraží se v obloucích a za vydatného stoupání vydáme v pokračování tratě k Uhřicím. Za mostkem trať kříží silnici II/380 a následně mostem překonává tok Kašnice.
Za vrcholovým bodem nad Klobouky trať klesá do údolí Trkmanky.
.
Mostní objekt nad tokem Hunivky nedaleko bývalé zastávky Bohumilice.
Prostor bývalé zastávky a nákladiště Bohumilice na Moravě. Objekt zastávky se nacházel za přejezdem vlevo od kolejí.
Křížení tělesa se Spáleným potokem za bohumilickou zastávkou.
A pohled o pár stovek metrů blíže k Uhřicím
Tady se již nacházíme na bývalé zastávce Dambořice. Dřevěný přístřešek zastávky se nacházel vlevo od kolejí. Zbytky nástupištní hrany jsou dosud patrné.
Za dambořickou zastávkou trať kopíruje tok Trkmanky v několika protisměrných obloucích. V pohledu ke Kloboukům ...
... a ke Ždánicím. V pozadí jsou patrné objekty Janova Dvoru a na horizontu se začíná rýsovat masiv Ždánického lesa.
Do koncové dopravny Uhřice to už máme coby kamenem dohodil.
Po šestnácti kilometrech chůze dospějeme do dnes už pouze koncové dopravny Uhřice u Kyjova. Kolejiště od dob zastavení dopravy nedoznalo při letmém pohledu žádných podstatných změn. Demontováno však bylo stáčecí zařízení ropy do železničních vozů a minulostí je též objekt sila. Vlevo od kolejiště je patrný začátek nově budované cyklostezky, která při svém trasování ke Ždánicím využívá opuštěné drážní těleso Ždáňky.
Lokálková idylka na dnešním koncovém nádražíčku Ždáňky v Uhřicích u Kyjova. Kromě výpravní budovy dosud stojí také objekt staničního skladiště a objekt staničních záchodků.
Drážní byt v objektu výpravní budovy je dosud obýván nájemníkem. Zbytek objektu, tj. dopravní kancelář a čekárna cestujících podléhá silné devastaci.
Ždánické zhlaví uhřického nádraží.
A tohle je již definitivní konec kolejí Ždáňky. Nacházíme se v km 16.750 za Uhřicemi. Těleso dále ke Ždánicím nově využívá cyklistická stezka.
Stejné místo v opačném pohledu k Uhřicím.
Snímkem nadjezdu místní komunikace v místě druhého vrcholového bodu dráhy se dostáváme do hlubokého zářezu nad Uhřicemi.
Místo křížení cyklostezky se silnicí Násedlovice - Želetice. Dříve se zde nacházel železniční přejezd s výstražníky VÚD.
Někdejší zastávka a nákladiště v Želeticích. Na zrušeném úseku je objekt želetické zastávky jediný dochovaný. Stavební běsnění přežila také někdejší přístupová lávka k nástupišti přes Trkmanku.
...
V těchto místech se nacházelo zhlaví želetického nákladiště. Následoval přejezd s výstražníky VÚD a trať dále ke Ždánicím. Dnes tu již po kolejích není ani památky. Štěrkové lože přikryl asfaltový koberec nové stezky. Jen ten café bar Maňův mlýn je pořád na stejném místě ...
Za Želeticemi těleso kopíruje tok Trkmanky ve stínu mohutných topolů.
Prostor někdejší zastávky v Dražůvkách. Objekt zastávky byl situován za přejezdem vlevo od tělesa.
K únoru 2016 končí těleso cyklostezky u místního hřbitova v Dražůvkách. Dále pokračuje opuštěné těleso ke Ždánicím. Stavba závěrečného úseku stezky by se měla rozběhnout během letošního roku.
Zatím tu však lze nalézt neporušené drážní těleso tak typické pro bývalé dráhy.
Mostní objekt s dochovanými mostnicemi přes Lovčický potok u bývalé zastávky Větéřov.
Na křížení se silnicí I/54 u někdejší zastávky Větéřov jsou dosud zachovány kolejnice.
Rezavý pás neudržované vegetace dává jasný přehled o trasování drážního tělesa. V pozadí lze již tušit zástavbu Ždánic.
Zářez před ždánickou stanicí se za léta mnoho nezměnil. Zmizely pouze kolejnice a telegrafní vedení ...
Zato ždánické nádraží je k nepoznání. Tam kde se ještě před několika lety rozprostíralo kolejiště s výpravní budovou a přilehlými objekty traťovky a depa se dnes vrší stovky pražců ze sneseného kolejiště dráhy. Také přilehlý objekt bývalé cihelny s tolik typickým 45 m vysokým cihlovým komínem zdobícím nejednu drážní fotografii je již pouhou historií.
Prostranství někdejšího depa dnes vyplňuje živelná skládka odpadu.
Navazující vlečka ždánické šroubárny za stanicí je i po snesení dosud dobře patrná a připomínají ji četné artefakty.

Text a foto Michal Boček