Srpen 2016

Ostrava Svinov - Klimkovice

9. srpna 2016 v 20:33 Tratě
Dnešní objektem zájmu bude někdejší sedm kilometrů dlouhá dráha, později tramvajová trať ze Svinova do Klimkovic. S její výstavbou se započalo v prosinci roku 1910 a stavebně dokončena byla za necelý rok, v listopadu 1911. Majitelem dráhy bylo samotné město Klimkovice, provoz zajišťovaly Rakouské státní dráhy, po roce 1918 pak Československé státní dráhy. Mezi Svinovem a koncovou stanicí v Klimkovicích byly zřízeny dvě zastávky a to Svinov obec a Horní Polanka. Pro údržbu a zázemí lokomotiv byla v Klimkovicích zbudována výtopna. Provoz na trati byl zahájen 8.12.1911 a trval pouhých patnáct let a to do roku 1926. Tehdy byla doprava pro ztrátový provoz zastavena a následně trať městem Klimkovice odprodána novému majiteli - Společnosti moravských místních drah. Tato společnost známá provozováním sítě elektrických drah na Ostravsku trať přebudovala pro potřeby tramvajového provozu a elektrifikovala. Došlo také na výstavbu nových zastávek, kdy ke stávajícím přibyly nově Svinov-mlýn, Přemyšov a Václavovice. Tramvaje poprvé do Klimkovic vyrazily 16.5.1926 a na několik desetiletí se staly neodmyslitelnou součástí zdejšího kraje. Na trati byl až do roku 1972 udržován v provozu také nákladní tramvajový provoz. Po roce 1970 se v rámci Ostravska jednalo o poslední lokalitu, kde bylo možné na nákladní provoz v ostravské městské tramvajové síti narazit. V roce 1974, tedy tři roky před zastavením dopravy, byla na trati zřízena nová zastávka Oderský důl. K druhému zastavení provozu na dráze - teď už vlastně tramvajové trati - došlo v roce 1977, mající souvislost s rozsáhlými úpravami silničních komunikací v bezprostředním okolí svinovského nádraží.
Trať byla snesena, trolejové vedení demontováno. Od zrušení uběhlo již takřka čtyřicet let, přesto i dnes lze v terénu narazit na mnohé pozůstatky bývalé dráhy v podobě mostků, propůstků, náspů, zářezů, občas na nějaký ten pohozený pražec nebo třeba také na bývalou staniční budovu v Klimkovicích.
Tak vzhůru na výlet !

Na níže uvedených odkazech lze spatřit historické snímky a také unikátní video z ještě čilého tramvajového provozu !


Dnešní podoba nádraží Ostrava Svinov. V místech pořízení snímku se nacházelo kolejiště bývalé dráhy, později nástupiště tramvajové trati do Klimkovic
Plochu někdejšího kolejiště místního nádraží dnes pohlcuje parkoviště a před několika měsíci dokončená Mannesmannova ulice
Těleso bývalé dráhy se záhy přikloní k hlavní trati Bohumín - Praha a v jejím souběhu pokračuje několik stovek metrů. V místě křížení tělesa s potokem Porubka je dosud zachován ocelový most s pozůstatky mostnic
.
Na následujícím křížení s mlýnským náhonem se sice mostní konstrukce nedochovala, ale obě opěry jsou dosud na svém místě
Výstavba dálnice D1 a přeložky přilehlých silničních komunikací v navazujícím úseku pohltily veškeré stopy po drážním tělese. Přesné trasování tak lze jen odhadovat
Na těleso narazíme až v těsné blízkosti bývalé zastávky Svinov obec. Trať od Svinova přicházela zhruba v ose reklamního billboardu
Travnatá pláň je prostor bývalé zastávky Svinov obec - pohled směrem ke Svinovu
Za zastávkou je částečně zachován zářez dnes porostlý bujnou neprostupnou vegetací
Hned za ním těleso kříží mohutný val dálnice D1. K dalším pozůstatkům je tak třeba se vydat podjezdem silnice na Přemyšov a za nevelkou vodní nádrží odbočit vpravo do vzrostlého lesa
Už po pár krocích narazíme na velmi dobře zachované drážní těleso se štěrkovým ložem
Vzápětí se objevují první patky někdejšího trolejového vedení pamatující období provozu tramvají ...
a také kamenné propustky jako tento nad zástavbou Přemyšova
Na tělese jsou v některých místech dosud dobře patrné otisky po pražcích
Další propustek, tentokrát menších rozměrů
.
Patka sloupu trolejového vedení a zapomenutý pražec někde nad Přemyšovem
Těleso se z lesa na chvíli vynořuje v km 3,0 u někdejší zastávky Přemyšov
Další z propustků v těsném sousedství přemyšovské zastávky
Křížení dráhy s Příměstskou silnicí. Na travnaté louce vlevo od silnice stávala zastávka Přemyšov
Jeden z několika dochovaných kilometrovníků. Tento s hodnotou 3,0 nacházející se v místě zastávky Přemyšov je očividně někým udržovan
Těleso u Přemyšova vede střídavě na náspu nebo v zářezech. Někde lépe, někde hůře schůdné ...
.
Další ze zachovaných patek trolejového vedení
Mezi Přemyšovem a Horní Polankou je těleso díky polím velmi dobře patrné jako souvislý neudržovaný pás zeleně. Trať zde stoupá v protisměrných obloucích částečně zapuštěna v mělkém zářezu
.
Km 3.6
Další ze zachovaných kilometrovníků, tento má hodnotu 4,0 Společnost mu dělá patka trolejového vedení
Celkový pohled na drážní těleso v polích mezi Horní Polankou a Přemyšovem - pohled směrem ke Svinovu.
U fotbalového hřiště se dostáváme na okraj zástavby Horní Polanky
Zajímavý pozůstatek dráhy se dochoval u panelového domu v Horní Polance. Je jím drážní lampa. V těchto místech se nacházela zastávka Zámecká
V Horní Polance některé úseky dráhy překřížily oplocené soukromé pozemky. Je tak potřeba se jim vyhnout bočními ulicemi
Těleso se v Polance stáčí směrem na západ, mine kostel sv.Anny a po vysokém náspu vstoupí do někdejší stanice Horní Polanka
Detailní záběr na kamenný mostek v náspu drážního tělesa. Snad nejznámější stavba zdejší dráhy.
Pohled z náspu směrem ke Svinovu s dominantou kostela sv.Anny
A v opačném pohledu směrem ke Klimkovicím. V úrovni zděného domu vlevo od tělesa se nacházelo svinovské zhlaví stanice Horní Polanka
Pláň někdejší stanice Horní Polanka vyplňuje z části hřiště a štěrková plocha
Klimkovické zhlaví stanice Horní Polanka. V pozadí již známý kostel sv.Anny, za zády fotografa pokračovala trať do Klimkovic, vlevo odbočovala železniční vlečka do místní cihelny
Těleso se dostává na vysoký násep a pozvolna se stáčí na jih
Propust v náspu s náhonem napájejícím polanecké rybníky
Dále pokračujeme okrajem zástavby Polanky
Přecházíme přes další propustek z tesaných kvádrů
A mezi poli a pastvinami se pomalu ale jistě blížíme ke Klimkovicím
Dostáváme se k úžlabině na jednom z přítoků do potoku Polačnice. Trať je tu vedena po vysokém náspu s mohutným kamenným mostkem - největším na celé trati.
A detailní záběr na něj
Těleso dále pokračuje po loukách a okrajem zástavby se přimyká ke Klimkovicím
Mezi zahradami je dosud dobře zřetelné, byť jej v několika místech kříží oplocené soukromé pozemky
Křížení se silnicí Klimkovice - Polanka. Bývala tu zastávka Václavovice
Kamenný mostek nad místní komunikací před nádražím v Klimkovicích
Pokračování tělesa přes objekt firmy je přerušeno sneseným náspem. Areál je ohraničen dvojící snesených mostků, ze kterých se dochovaly pilíře a dnes tvoří součást oplocení pozemku
Bližší pohled na opěru mostku blíže ke klimkovickému nádraží
A tímto záběrem se dostáváme na samotný konec dráhy - koncové nádrží v Klimkovicích. Kolejová pláň je dnes zastavěna rodinnými domky a tudíž nepřístupná. Celému areálu dominuje třípodlažní objekt někdejší výpravní budovy. I přes citelné stavební úpravy si ze směru od kolejiště dosud zachovává rysy drážních staveb.
V pohledu od města bychom původní výpravní budovu nádraží po přestavbách poznali jen s obtížemi
Tímto záběrem se s tratí do Klimkovic rozloučíme