Září 2016

Zrušené tratě

18. září 2016 v 21:14 Tratě

Tratě a vlečky zrušené a snesené

Normálněrozchodná železniční síť České republiky se řadí v poměru k rozloze území státu mezi nejhustší v Evropě. Spletitá síť kolejí však v minulosti byla ještě podstatně rozsáhlejší. Dokladem jsou nám historické mapy, archivní záznamy a četné pozůstatky opuštěných drážních těles v krajině. Dráhy, které postupem času ztratily na významu, svým trasováním bránily vzniku nadřazenějších projektů (výstavba přehrad, hlubinná a povrchová těžba, silniční přeložky, apod.) nebo byly v rámci stavebních úprav přeloženy do nové polohy.

2016

- Ostravice - Bílá - v cyklu zrušených a zaniklých tratí tentokrát zavítáme pod masiv nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd - Lysé hory (1323 m.n.m.). Naším objektem zájmu bude bývalá místní dráha z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé. Výstavba vodního díla Šance znamenala zánik podstatné části této trati ...

- Býv.dráha Svinov - Klimkovice - Ve volném cyklu zrušených tratí zavítáme na někdejší sedm kilometrů dlouhou dráhu, později tramvajovou trať ze Svinova do Klimkovic. S její výstavbou se započalo v prosinci roku 1910 a stavebně dokončena byla za necelý rok - v listopadu 1911 ...

- Zrušená část někdejší trati č.256 z Čejče do Ždánic prochází postupnou přeměnou na cyklistickou stezku a osud zbývající dosud nezrušené části do Uhřic u Kyjova je stále značně nejistý. Pojďme se prostřednictvím fotografií podívat jak to v současnosti na "Ždáňce" vypadá ...

2015

- Trať z Kuřimi do Veverské Bítýšky již v jízdním řádu hezkou řádku let nenajdeme. Ovšem v terénu je i po letech památek na tuto dráhu víc než dost. Tak přijměte pozvání na výlet do údolí Kuřimky a přenesme se o několik desítek let zpět, kdy zvuk parní píšťaly a klapot ocelových kol byl ještě každodenním obrázkem ...

- Horní Jiřetín - město mediálně víc než známe v souvislosti s kauzou prolomení těžebních limitů bude naším dalším cílem v putování po zrušených a zaniklých tratích. Zdejší dráha na těžbu hnědého uhlí již doplatila a podobný osud možná postihne i samotné město. Pokud bude rozhodnuto o prolomení limitů zmizí z mapy nejen Jiřetín, ale i četné pozůstatky bývalé Duchcovsko-podmokelské dráhy
- Na trati 8n spojující Svor s Jablonným v Podještědí byla osobní doprava zastavena již v květnu 1973, skomírající nákladní doprava ji následovala o třináct let později. Dnes ji v terénu připomíná dobře zachované traťové těleso včetně staničních budov ...

2014

- Nádraží ve Svobodných Heřmanicích na trati 314 nebylo vždy koncové. Ještě v dubnu roku 1970 bylo možné se vlakem dostat o celých 5 km dále do Horního Benešova. Ortel nad zrušením dráhy vynesla postupující hlubinná těžba rud a s ní spojené poklesy půdy v těsném okolí trati ...

2013

- Jednou z tratí, která byla nevratně vymazána ze železniční mapy České republiky je také krátká dráha ze Smidar do Vysokého Veselí. Provoz na ní byl pro dlouhodobou nerentabilitu zastaven již v květnu 1976 ...


2012

- Střednice - nevelká vesnice náležící pod obec Vysoká se nachází asi 7 km od Mělníka. Dnes již pomalu upadá v zapomnění, že i Střednice byla před léty se světem spojena železnou dráhou ...


- Po čase opět vyrazíme na putování po tratích, kde se dnes již vlakem nesvezeme. Pro tentokrát však uděláme menší vyjímku. Narozdíl od přechozích putování navštívíme trať, kde vlak nikdy v historii nakonec neprojel. Řeč je o rozestavěném pokračování tratě OZVD z Vizovic do Lidečka ... (1.část)

- Zatímco první část putování po pozůstatcích nedostavěné dráhy OZVD nás provedla z Vizovic ke vsi Lutonina, druhá nás zavede dále na západ k obcím Úblo a Pozděchov, kde stavební činnost v roce 1951 definitivně skončila ...


2011

- V červenci 2011 byly zahájeny stavební práce na výstavbě cyklistické stezky v trase bývalé dráhy z Nezamyslic do Morkovic. Stavba jako taková byla dokončena v druhé polovině listopadu. Její slavnostní otevření se chystá na jaro roku 2012 ...

2010

Dobrovice - Dětenice- Dobrovice jsou známé především svým cukrovarem, který jako jeden z mála přežil vlnu rušení. Právě on se zasloužil o vznik dráhy jež spojila dobrovický cukrovar s tratí D.Bousov - Kopidlno. Podívejme se tedy blíže jak vypadá opuštěná trať po 38 letech od zastavení dopravy.

Odb.Tasovice - V.Podol
- Putování po zrušených tratích zahájíme na krátké trati, která nás opustila v lednu 1978. Jedná se o 2,3 km dlouhou odbočnou větev dnešní tratě č.015 Přelouč - Prachovice. Konkrétně Odbočka Tasovice - Vápenný Podol.žst. Ždánice
- Smutné jaro 2010 ve Ždánicích aneb osud Ždáňky se naplnil ...
Dráha do Bílé

18. září 2016 v 21:08 Tratě
V cyklu zrušených a zaniklých tratí tentokrát zavítáme pod masiv nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd - Lysé hory (1323 m.n.m.). Naším objektem zájmu bude bývalá místní dráha z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé.
Se stavbou dráhy se započalo v květnu roku 1906 a uvedena do provozu byla jízdou slavnostního vlaku dne 06.08.1908. Na trati byly zřízeny zastávky Ostravice Mazák, Řečica, Růženec, Staré Hamry zastávka a stanice Staré Hamry a Bílá. Délka dráhy činila 19,7 km a v celé délce sledovala tok řeky Ostravice. Dráhu postavila a následně provozovala společnost Místní dráha Frýdlant - Bílá (FBD) a to až do roku 1945, kdy byla zestátněna. Dalších dvacet let žila dráha poklidným životem pod taktovkou ČSD a to až do osudného roku 1965. Tehdy došlo k zastavení provozu na horním 13,3 km dlouhém úseku z Ostravice do Bílé. Důvodem zrušení provozu nebyla jako v jiných případech rentabilita provozu ( v posl. roce bylo na dráze vedeno na 14 párů spojů !!) či špatný stav svršku, nýbrž výstavba údolní vodní nádrže Šance coby vodárenského zdroje pitné vody pro Ostravský oblastní vodovod.
První výkopy v údolí Ostravice se objevily v březnu 1964, sypání hráze započalo v polovině roku 1965. Dokončena byla v roce 1969 a vlastní napouštění bylo zahájeno v dubnu 1969. Přehradu tvoří sypaná hráz o výšce 60 m a délce 342 m. Objem vody, kterou přehrada zadržuje dosahuje 57 mil m3. Přehradní jezero zatopilo údolí Ostravice v délce cca 8 km. Zatímco silnice z Ostravice na Bílou byla z údolí přeložena na novou estakádu vedoucí nad hladinou nového jezera, dráha takové štěstí neměla a bylo rozhodnuto o jejím zrušení. Poslední vlak se do Bílé vydal dne 11.01.1965, pak již jen následovalo snášení kolejového svršku. Úsek z Ostravice na zastávku Mazák byl ještě nějaký čas využíván nákladní dopravou pro dovoz materiálu na stavbu přehrady a pro nakládku dřeva ze zdejších lesů. Později byl však i tento úsek provozně opuštěn a následně snesen. Dnes tak zůstává v provozu jen malé torzo bývalé tratě o délce necelých sedmi kilometrů.
I po letech od zrušení provozu lze v terénu nalézt nespočet pozůstatků v celém sneseném úseku. Ty nejzajímavější se pokusím přiblížit v následující fotoreportáži ...

.
Putování zahájíme jak jinak než na nádraží v Ostravici. Zde jako první zaujme opravená výpravní budova s novodobou přístavbou
Redukovaná část kolejiště v Ostravici. Dráha na Bílou se pravotočivým obloukem stáčela k silničnímu mostu v pozadí
.
Pro srovnání snímek z června 2012, kdy ještě stále ve fragmentu kolejově existovalo zaústění dráhy do ostravické stanice. Někdejší dráha na Bílou je kolej uprostřed záběru přehrazená pražcovou zábranou
Za tímto "šturcem" dosud existovalo několik desítek metrů původní traťové koleje ...
... s dochovanou přídržnicí. Kolej byla snesena na přelomu let 2013/2014
Za křížením se silnicí I.tř. se ocitáme na zachovalém drážním tělese
V zápětím narazíme na jeden z dochovaných ocelových mostků - zde nad Bučacím potokem. Na ocelové konstrukci jsou dosud ve fragmentech zachovány dubové mostnice
Boční pohled na tentýž mostek
Těleso dále v odřezu sleduje pravý břeh Ostravice
Občas se tak naskytne zajímavý pohled na řeku
.
Kamenný propustek z tesaných kvádrů. Cestou do Bílé jich uvidíme ještě několik
Km 7,0 s dosud zachovaným kilometrovníkem
.
.
.
Km 7,8
.
U osady Mazák je drážní těleso částečně využito jako příjezdová cesta k rodinným domům
V tělese je tu zachován také největší ocelový most nacházející se na snesené části tratě
Soustava opěr bývalých mostků nás přivádí do prostoru někdejší zastávky a nákladiště Ostravice Mazák
.
Dnes kolejovou pláň vyplňuje složiště kulatiny místní pily
Jen pár desítek kroků od oplocení pily se v náletovém porostu objevuje velice dobře zachované drážní těleso s pražci a štěrkovým ložem
.
.
Tento nejlépe zachovaný úsek tělesa je záhy ukončen zemním valem - zřejmě pozůstatek někdejšího šturcu nákladiště Ostravice Mazák ...
... z něhož dosud vykukují kolejnice
Za "šturcem" je v místě křížení s účelovou komunikací zachováno v zemi několik pražců
Těleso dále pokračuje v náletovém porostu v souběhu s řekou - přehrada Šance je nedaleko
Její 60 m vysoká sypaná hráz nám záhy kříží cestu
Zde také veškeré pozůstatky po dráze nevratně mizí pod hladinou přehradního jezera
Nezbývá tedy nic jiného než těleso dráhy nadobro opustit a další kroky směřovat vzhůru do svahu na silniční estakádu a po ní se vydat směrem ke Starým Hamrům
Za normálního stavu vodní hladiny je přehradní jezero dlouhé cca 8 km a zasahuje tak až nad obec Staré Hamry. Díky abnormálnímu suchu a probíhajícím opravám hráze však hladina ustoupila o několik stovek metrů
Pod kostelem sv.Jindřicha ve Starých Hamrech tak můžeme spatřit dochované opěry mostu přes potok Červík či níže po proudu řeky pláň bývalé stanice Staré Hamry
Dále na Bílou v pásmu hygienické ochrany vodního díla je těleso velmi dobře zachováno
Zcela vpravo je patrný pomalu se vzdalující kostel sv.Jindřicha. Pod ním v místech dnešní vodní hladiny se nacházela zástavba obce Staré Hamry
Mimo zátopovou oblast je těleso využíváno coby lesní cesta
Násep v souběhu s řekou Ostravicí nedaleko hotelu Ostravačka
Pohled zpět směrem k Ostravici
Dochovaný kilometrovník s hodnotou 16.4
Pod Matyščankou vstoupujeme do vzrostlého smrkového lesa
Nad potokem Říka se klene tento dochovaný propustek
Dále těleso vstupuje do zářezu a pravotočivým obloukem se přimyká k silniční přeložce ...
... kterou záhy těleso kříží. Zbudovaný násyp silniční komunikace pohltil část zářezu
Za křížením je těleso využíváno účelovou komunikací
Jeden z klenutých propustků
V lokalitě U Mostu
Pod zdejšími samotami je těleso vedeno po vysokém náspu ...
... míjíme zahradkářskou kolonii ...
... za níž lesní cesta z tělesa uhýbá a nás tak čeká opět zajímavější úsek
Jako první překračujeme mohutný propustek z tesaných kamenných kvádrů.
V polovině délky došlo v nedávné době k prolomení klenby. Vysypané ostění včetně násypu náspu je z tohoto snímku dobře patrné
Navazující násep je u samoty v asi padesátimetrovém úseku odbagrován
Kousek od tohoto místa se dochoval kilometrovník s hodnotou 17.9
Snesený propustek o 100 m dále - km 18.0
Km 18.0
Částečně podmáčené těleso nás pomalu přivádí k okraji kamenolomu na Černé ...
... kterým záhy těleso prochází
.
Za kamenolomem trať přecházela přes koryto Bílé Ostravice po ocelovém příhraďovém mostu. Dnes se po něm dochovala pouze pravá opěra patrná pod vzrostlým smrkem
A v detailním pohledu
Za chybějící levou opěrou vstupuje na těleso místní cyklistická stezka, která v ose dráhy pokračuje až do prostoru bývalé stanice v Bílé
.
Další z dochovaných propustků
.
Chybějící most nad přítokem Bílé Ostravice těsně před koncovou stanicí nahradila v rámci výstavby cyklostezky zajímavě řešená dřevěná lávka
Konec nebo chcete-li začátek stezky v místě někdejšího zhlaví stanice Bílá. Objekt v pozadí přestavěný na garáž je bývalou lokomotivní remízou
Boční trakty si i přes stavební úpravy někdejší vzhled výtopny částečně uchovaly
Bývalá výpravní budova stanice v Bílé
.
Kolejovou pláň stanice dnes přehrazuje množství plotů soukromých zahrad
Vůbec poslední pozůstatek někdejší dráhy nalezneme za stanicí u koryta Bílé Ostravice. Dochovala se tu jedna z opěr ocelového mostu někdejší vlečky na pilu. Jen pár metrů od ní (částečně viditelná v pravé části snímku) se nachází ještě jedna rozměrově podstatně menší opěra mostu. Ta je pozůstatkem někdejší lesní dráhy o rozchodu 700 mm, která vedla od překladiště u nádraží do místní pily a dále údolím Bílé Ostravice k Mezivodí. To je však již jiné povídání, ke kterému bych se rád vrátil někdy v budoucnu

Text a foto Michal Boček