Září 2016

Dráha do Bílé

18. září 2016 v 21:08 Tratě
V cyklu zrušených a zaniklých tratí tentokrát zavítáme pod masiv nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd - Lysé hory (1323 m.n.m.). Naším objektem zájmu bude bývalá místní dráha z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé.
Se stavbou dráhy se započalo v květnu roku 1906 a uvedena do provozu byla jízdou slavnostního vlaku dne 06.08.1908. Na trati byly zřízeny zastávky Ostravice Mazák, Řečica, Růženec, Staré Hamry zastávka a stanice Staré Hamry a Bílá. Délka dráhy činila 19,7 km a v celé délce sledovala tok řeky Ostravice. Dráhu postavila a následně provozovala společnost Místní dráha Frýdlant - Bílá (FBD) a to až do roku 1945, kdy byla zestátněna. Dalších dvacet let žila dráha poklidným životem pod taktovkou ČSD a to až do osudného roku 1965. Tehdy došlo k zastavení provozu na horním 13,3 km dlouhém úseku z Ostravice do Bílé. Důvodem zrušení provozu nebyla jako v jiných případech rentabilita provozu ( v posl. roce bylo na dráze vedeno na 14 párů spojů !!) či špatný stav svršku, nýbrž výstavba údolní vodní nádrže Šance coby vodárenského zdroje pitné vody pro Ostravský oblastní vodovod.
První výkopy v údolí Ostravice se objevily v březnu 1964, sypání hráze započalo v polovině roku 1965. Dokončena byla v roce 1969 a vlastní napouštění bylo zahájeno v dubnu 1969. Přehradu tvoří sypaná hráz o výšce 60 m a délce 342 m. Objem vody, kterou přehrada zadržuje dosahuje 57 mil m3. Přehradní jezero zatopilo údolí Ostravice v délce cca 8 km. Zatímco silnice z Ostravice na Bílou byla z údolí přeložena na novou estakádu vedoucí nad hladinou nového jezera, dráha takové štěstí neměla a bylo rozhodnuto o jejím zrušení. Poslední vlak se do Bílé vydal dne 11.01.1965, pak již jen následovalo snášení kolejového svršku. Úsek z Ostravice na zastávku Mazák byl ještě nějaký čas využíván nákladní dopravou pro dovoz materiálu na stavbu přehrady a pro nakládku dřeva ze zdejších lesů. Později byl však i tento úsek provozně opuštěn a následně snesen. Dnes tak zůstává v provozu jen malé torzo bývalé tratě o délce necelých sedmi kilometrů.
I po letech od zrušení provozu lze v terénu nalézt nespočet pozůstatků v celém sneseném úseku. Ty nejzajímavější se pokusím přiblížit v následující fotoreportáži ...

.
Putování zahájíme jak jinak než na nádraží v Ostravici. Zde jako první zaujme opravená výpravní budova s novodobou přístavbou
Redukovaná část kolejiště v Ostravici. Dráha na Bílou se pravotočivým obloukem stáčela k silničnímu mostu v pozadí
.
Pro srovnání snímek z června 2012, kdy ještě stále ve fragmentu kolejově existovalo zaústění dráhy do ostravické stanice. Někdejší dráha na Bílou je kolej uprostřed záběru přehrazená pražcovou zábranou
Za tímto "šturcem" dosud existovalo několik desítek metrů původní traťové koleje ...
... s dochovanou přídržnicí. Kolej byla snesena na přelomu let 2013/2014
Za křížením se silnicí I.tř. se ocitáme na zachovalém drážním tělese
V zápětím narazíme na jeden z dochovaných ocelových mostků - zde nad Bučacím potokem. Na ocelové konstrukci jsou dosud ve fragmentech zachovány dubové mostnice
Boční pohled na tentýž mostek
Těleso dále v odřezu sleduje pravý břeh Ostravice
Občas se tak naskytne zajímavý pohled na řeku
.
Kamenný propustek z tesaných kvádrů. Cestou do Bílé jich uvidíme ještě několik
Km 7,0 s dosud zachovaným kilometrovníkem
.
.
.
Km 7,8
.
U osady Mazák je drážní těleso částečně využito jako příjezdová cesta k rodinným domům
V tělese je tu zachován také největší ocelový most nacházející se na snesené části tratě
Soustava opěr bývalých mostků nás přivádí do prostoru někdejší zastávky a nákladiště Ostravice Mazák
.
Dnes kolejovou pláň vyplňuje složiště kulatiny místní pily
Jen pár desítek kroků od oplocení pily se v náletovém porostu objevuje velice dobře zachované drážní těleso s pražci a štěrkovým ložem
.
.
Tento nejlépe zachovaný úsek tělesa je záhy ukončen zemním valem - zřejmě pozůstatek někdejšího šturcu nákladiště Ostravice Mazák ...
... z něhož dosud vykukují kolejnice
Za "šturcem" je v místě křížení s účelovou komunikací zachováno v zemi několik pražců
Těleso dále pokračuje v náletovém porostu v souběhu s řekou - přehrada Šance je nedaleko
Její 60 m vysoká sypaná hráz nám záhy kříží cestu
Zde také veškeré pozůstatky po dráze nevratně mizí pod hladinou přehradního jezera
Nezbývá tedy nic jiného než těleso dráhy nadobro opustit a další kroky směřovat vzhůru do svahu na silniční estakádu a po ní se vydat směrem ke Starým Hamrům
Za normálního stavu vodní hladiny je přehradní jezero dlouhé cca 8 km a zasahuje tak až nad obec Staré Hamry. Díky abnormálnímu suchu a probíhajícím opravám hráze však hladina ustoupila o několik stovek metrů
Pod kostelem sv.Jindřicha ve Starých Hamrech tak můžeme spatřit dochované opěry mostu přes potok Červík či níže po proudu řeky pláň bývalé stanice Staré Hamry
Dále na Bílou v pásmu hygienické ochrany vodního díla je těleso velmi dobře zachováno
Zcela vpravo je patrný pomalu se vzdalující kostel sv.Jindřicha. Pod ním v místech dnešní vodní hladiny se nacházela zástavba obce Staré Hamry
Mimo zátopovou oblast je těleso využíváno coby lesní cesta
Násep v souběhu s řekou Ostravicí nedaleko hotelu Ostravačka
Pohled zpět směrem k Ostravici
Dochovaný kilometrovník s hodnotou 16.4
Pod Matyščankou vstoupujeme do vzrostlého smrkového lesa
Nad potokem Říka se klene tento dochovaný propustek
Dále těleso vstupuje do zářezu a pravotočivým obloukem se přimyká k silniční přeložce ...
... kterou záhy těleso kříží. Zbudovaný násyp silniční komunikace pohltil část zářezu
Za křížením je těleso využíváno účelovou komunikací
Jeden z klenutých propustků
V lokalitě U Mostu
Pod zdejšími samotami je těleso vedeno po vysokém náspu ...
... míjíme zahradkářskou kolonii ...
... za níž lesní cesta z tělesa uhýbá a nás tak čeká opět zajímavější úsek
Jako první překračujeme mohutný propustek z tesaných kamenných kvádrů.
V polovině délky došlo v nedávné době k prolomení klenby. Vysypané ostění včetně násypu náspu je z tohoto snímku dobře patrné
Navazující násep je u samoty v asi padesátimetrovém úseku odbagrován
Kousek od tohoto místa se dochoval kilometrovník s hodnotou 17.9
Snesený propustek o 100 m dále - km 18.0
Km 18.0
Částečně podmáčené těleso nás pomalu přivádí k okraji kamenolomu na Černé ...
... kterým záhy těleso prochází
.
Za kamenolomem trať přecházela přes koryto Bílé Ostravice po ocelovém příhraďovém mostu. Dnes se po něm dochovala pouze pravá opěra patrná pod vzrostlým smrkem
A v detailním pohledu
Za chybějící levou opěrou vstupuje na těleso místní cyklistická stezka, která v ose dráhy pokračuje až do prostoru bývalé stanice v Bílé
.
Další z dochovaných propustků
.
Chybějící most nad přítokem Bílé Ostravice těsně před koncovou stanicí nahradila v rámci výstavby cyklostezky zajímavě řešená dřevěná lávka
Konec nebo chcete-li začátek stezky v místě někdejšího zhlaví stanice Bílá. Objekt v pozadí přestavěný na garáž je bývalou lokomotivní remízou
Boční trakty si i přes stavební úpravy někdejší vzhled výtopny částečně uchovaly
Bývalá výpravní budova stanice v Bílé
.
Kolejovou pláň stanice dnes přehrazuje množství plotů soukromých zahrad
Vůbec poslední pozůstatek někdejší dráhy nalezneme za stanicí u koryta Bílé Ostravice. Dochovala se tu jedna z opěr ocelového mostu někdejší vlečky na pilu. Jen pár metrů od ní (částečně viditelná v pravé části snímku) se nachází ještě jedna rozměrově podstatně menší opěra mostu. Ta je pozůstatkem někdejší lesní dráhy o rozchodu 700 mm, která vedla od překladiště u nádraží do místní pily a dále údolím Bílé Ostravice k Mezivodí. To je však již jiné povídání, ke kterému bych se rád vrátil někdy v budoucnu

Text a foto Michal Boček