Prosinec 2017

Za žulou do Žulové

31. prosince 2017 v 22:35 Tratě
Oblast Žulovska v Javornickém výběžku je známá intenzivní těžbou kvalitní slezské žuly používané ve stavebním průmyslu především na výrobu dlažebních kostek, obrubníků, haklíků a jiného dekoračního sortimentu.
V oblasti mezi Žulovou a Černou Vodou vzniklo postupně hned několik velkých kamenolomů. Ty v roce 1919 propojila železniční vlečka zbudovaná firmou H.Kulka. Na železniční trať Lipová - Bernartice byla napojena v širé trati v km 12,639 před stanicí Žulová. Vlečka dlouhá bezmála 3 km si razila cestu v členitém terénu což si vyžádalo zbudovat mnoho umělých staveb v podobě mostů, zářezů a dlouhých náspů. Největší most vznikl hned na samém počátku nedaleko Žulové, v místech, kde vlečka křížila koryto říčky Vidnávky. Tok tu překlenula mohutná ocelová konstrukce. Sílící poptávka po žulových výrobcích se odrážela v množství přepravené žuly v železničních vozech. Druhá světová válka však těžbě nijak neprospívala, pomalu slábla, až nakonec ustala úplně. Teprve po válce se těžbu dařilo nejen obnovit, ale i značně rozšířit. Objemy naložených vozů se opět dostaly takřka na úroveň předválečné produkce. Následný rozvoj automobilové dopravy ale i zde začal míchat kartami a železniční doprava začala pomalu ale jistě ztrácet. Počty naložených vozů postupně klesaly. V roce 1966 se přestalo obsluhovat nákladiště v Černé Vodě a jezdilo se pouze na nákladiště Haspelberg. Definitivní tečku udělal rok 1974 kdy provoz ustal nadobro. Opuštěné těleso začalo chátrat, nedlouho poté byl odstraněn kolejový svršek.
Do dnešních dnů se těleso vlečky dochovalo takřka v celé své délce. Některé úseky dnes využívá účelová komunikace, na dalších vznikla turistická stezka, část posloužila jako skládka odpadu a zbytek pohltila vegetace. Většina umělých staveb dosud stojí, ocelový most přes Vidnávku byl snesen.


Naše fotoputování zahájíme na vlakovém nádraží v Žulové. Odtud se vydáme po červené turistické značce cestou kolem Vidnávky směrem na Černou Vodu. Po asi půl kilometru chůze narazíme v blízkosti lomu Transgranit na první pozůstatky někdejší železniční vlečky ...

Tím jsou mohutné kamenné opěry někdejšího ocelového mostu přes tok Vidnávky
Detail levobřežní opěry
Za někdejším mostem navazuje těleso vlečky se zbytky štěrkového lože. Kolejová pláň tu ještě donedávna sloužila jako účelová komunikace pro obsluhu lomu Transgranit, kde těžba skončila v roce 1998
Cestou dále je těleso využito jako příjezdová komunikace pro zdejší chataře a skládku odpadu
.
Na tu narazíme hned vzápětí za posledními domy. Skládka odpadu tu postupně zcela zaplnila traťový zářez. Jeho směr tak lze jen tušit dle oplocení
Z opačné strany ve směru od Černé Vody jsou pozůstatky zářezu ještě částečně patrné
Na něj navazuje dlouhý násep dosud nesoucí dochované štěrkové lože. V tomto úseku těleso využívá pouze turistický chodník
.
Zhruba v polovině náspu se dochoval jeden pískáček
Propustek v druhé části náspu již nevydržel a došlo k jeho zhroucení
Jeho destrukce je více než patrná z bočního pohledu, včetně provizorního řešení opravy
Na úrovni lomu Huttung se z vlečky odklání notně zarostlé těleso bývalé koleje k nákladišti Haspelberk
štěrkové lože k nákladišti zůstalo neporušeno
Prostor bývalého nákladiště Haspelberg pod lomem Huttung v pohledu směrem k Žulové
Na vlečce lze narazit také na několik dochovaných pražců v různém stádiu rozkladu
Zářez pod nákladištěm Haspelberg
Propustek
Jeden z mála dochovaných kilometrovníků. Tento s hodnotu 1.9 km
A další kousek s hodnotou 2.0
.
.
Mostek přes Černý potok na okraji zástavby Černé Vody
.
A vzápětí druhý
Dostáváme se tak pomalu na konec vlečky
Ještě jeden mostek přes Černý Potok ...
... a jsme na koncovém nákladišti Černá Voda. Dochovalo se mnoho umělých staveb včetně překládkových ramp
... zbytků provozních staveb ...
... to vše v těsné blízkosti několika velkých lomů
Na normálněrozchodnou vlečku v nákladištích navazovala spletitá síť úzkorozchodných manipulačních drážek. V terénu se dochovalo mnoho jejich pozůstatků. To je již ale jiná kapitola zasloužící si samostatné pojednání

Na závěr několik snímků zdejších kamenolomů nacházejících se v těsné blízkosti výše popisované vlečky Žulová - Černá Voda
lom Na rampě
Nový lom
Lom Transgranit
.
.

Text a foto Michal Boček

Použitá literatura: http://www.zanikleobce.cz


Advent 2017

10. prosince 2017 v 21:52 TOVAČOVKA
Krátké dny, teplota okupující hodnoty kolem nuly a sněhová pokrývka na horách dávají tušit, že se rok opět nachýlil ke svému konci. Čas Adventu je také pomyslnou tečkou za provozní sezónou zvláštních vlaků na Tovačovce. Ne jinak tomu bylo letos, kdy spolek Kroměřížská dráha ve spolupráci s Českými drahami opět alespoň na krátkou dobu oživil jinak zapomenuté vlakové spojení s městem Tovačov. Pomyslné zamykání trati připadlo na sobotu 9.12.2017, kdy na tovačovském zámku probíhala tradiční hojně navštěvovaná akce Vánoce na zámku. Původně zvažované nasazení kroměřížského "Hurvínka" M131.1454 vzalo za své skrz přetrvávající technické potíže s pohonným ústrojím. Přistoupilo se tak k náhradní variantě s výpomocí vozidel od národního dopravce České dráhy a.s. "Z oběhu" tak byla zapůjčena Regionova 814/914.028 a Orchestrión 810.173. Obě vozidla si tu odbyla premiéru, navíc Regionova coby typ se tu ukázala po dlouhých devíti letech. Z Kojetína se k Tovačovu vydalo celkem 5 párů spojů, kdy první dva připadly na bedra Regionově, zbývající pak odjezdila "stosedmdesáttrojka"

814.028-7/914.028-6

Regionova 814.028 míjí při svém prvním obratu do Tovačova bývalou zastávku Oplocany
Během pobytu v Tovačově krátce spolupracovaly i sluneční paprsky
Člověk neznalý situace by mohl soudit, že takový to obrázek je zde všední záležitostí. Opak je pravdou, osobní doprava je tu již přes třicet let minulostí ...
Cestou zpátky motorová jednotka právě brzdí na zastávce a nákladišti v Lobodicích
Od dob zastavení provozu se tu mnoho nezměnilo. Objekt zastávky si i přes stavební úpravy dosud zachovává svůj původní vzhled
Odjezd z Lobodic
Při druhém obratu zachytil objektiv fotoaparátu Regionovu v místech bývalé zastávky a nákladiště Uhřičice. Krajině tu napozadí dominuje věž kostela sv.Bartoloměje v Polkovicích
Jednotka 814.028 brzdí do zastávky Uhřičice obec
Po chvilkové pauze pro výstup a nástup cestujících se vydává dále ke Kojetínu

810.173-5

Druhá část dne patřila nasazení motorového vozu 810.173-5. Zde jej vydíme při jízdě do Tovačova na okraji zástavby Annína - místní část Tovačova
Na příjezdu do Tovačova vítá cestující charakteristický ráz industriálního prostředí tovačovské Prefy a nezaměnitelné panorama města s 96 m vysokou Spanilou věží tovačovského zámku
Stanice Tovačov. I zde se mnohé od dob zastavení osobní dopravy nezměnilo
Většina budov dosud stojí
.
.
Dvojkolí motorového vozu při návratu do Kojetína právě poklapávají na výměně vlečky tovačovské Prefy. Ta je od roku 2014 opět aktivní
"Stosedmdesáttrojka" u bývalé zastávky Oplocany. Notně zdevastovaný přístřešek zastávky pozvolna podléhá zkáze
.
Odjezd druhého páru je již za soumraku

Krátké prosincové dny zastihly "osmsetdesítku" při třetím obratu na Tovačovce již za hluboké tmy. Jinak potemnělé kolejiště tovačovské stanice tak alespoň na chvíli rozjasnily světla motoráčku. Doufejme že tomu nebylo naposledy a i v příštích letech se taková to příležitost znovu naskytne ...
.
.

Text a foto Michal Boček