Červen 2018

Ze Skalska do Chotětova

27. června 2018 v 22:29 Tratě
V cyklu putování po zrušených a opuštěných tratích zavítáme tentokráte na Mladoboleslavsko. Navštívíme bývalou místní dráhu Skalsko - Dolní Cetno - Chotětov. O její vznik se zavděčil někdejší cukrovar v Dolním Cetně zbudovaný v údolí strenického potoka již v roce 1868. Doprava povozy, na kterých byl cukrovar po svém spuštění plně závislý, se již v krátké době začala s rostoucí výrobou ukazovat jako zcela nedostatečná a silně omezující. Hledal se tedy jiný způsob dopravy, který by dokázal vyhovět potřebám cukrovaru po celý rok. Řešení se nalezlo v návrhu stavby vlečné dráhy, která by cukrovar napojila na okolní železniční síť. S její stavbou se začalo v roce 1881 a ještě téhož roku byla zprovozněna. Na trať Mladá Boleslav - Neratovice se napojila ve stanici Chotětov. Již v roce 1894 se dráha prodloužila z Dolního Cetna do Mšena. Vlečná dráha přešla pod správu České severní dráhy a administrativně byla převedena na místní dráhu Skalsko - Chotětov. Nákladiště v Podkováni, Bezně, Strenicích a Dolní Cetně byly upraveny na stanice (ve Strenicích se jednalo pouze o zastávku).
Osobní doprava na trati vždy zastupovala jen okrajovou úlohu. Hlavní využití trať nacházela v nákladní dopravě v době řepných kampaní, kdy se pro cukrovar dopravovala cukrová řepa, uhlí a nezbytný vápenec, odvážel cukr a cukrové řízky. Druhým velkým přepravcem, který dráhu hojně využíval byl pivovar v Podkováni. Mimo tyto velké přepravce se dopravovaly také stavebniny a zboží pro místní obchodníky.
Od 1.1.1925 přešla dráha ze Skalska do Chotětova do vlastnictví státu. Od 25.2.1945 do 20.5.1945 byl provoz na trati zastaven. Poklidný život lokálky trval až do zlomového roku 1958. Tehdy cukrovar v Dolním Cetně vykonal svoji poslední řepnou kampaň. S uzavřením cukrovaru silně poklesla místní nákladní doprava a osobní na tom nebyla o mnoho lépe. Ortel nad osobní dopravou byl vynesen 31.5.1970, kdy vlaky vyjely naposledy a místo nich vyjely autobusy. Nákladní doprava přežívala o trochu déle ovšem zhoršující se stav kolejového svršku zapříčinil zastavení dopravy mezi Skalskem a Beznem k 14.11.1970. Úsek mezi Chotětovem a Beznem byl i nadále pojížděn nákladními vlaky. Pro místní uhelné sklady se vozilo uhlí, automobilka Škoda zde nakládala automobily a s příchodem podzimu se odvážela ke zpracování vypěstovaná cukrová řepa. Tento sporadický provoz skončil k 1.2.1974, kdy byla trať administrativně zrušena. Část dráhy mezi Skalskem a Dolním Cetnem přešel pd správu mladoboleslavské Škodovky, která jej využívala pro odstavování prázdných vozů pro přepravu automobilů. Podobnému účelu sloužil i krátký úsek bývalé dráhy na jejím opačném konci z Chotětova na Bezno. Tyto aktivity ustaly během roku 1990. Svršek za Chotětovem byl snesen, úsek ze Skalska do Dolního Cetna začal využívat pro své aktivity spolek železničních nadšenců z Mladé Boleslavi.
I dnes lze v trase bývalé dráhy nalézt četné pozůstatky. Na několika místech dosud leží kompletní kolejový svršek. Dochovala se též podstatná část původních drážních staveb. Můžeme tak dosud obdivovat bývalé staniční budovy v Podkováni, Dolním Cetně a Strenici. Taktéž objekt výtopny v Dolním Cetně se dochoval byť přestavěn na rekreační objekt.

.
Výpravu zahájíme na nádraží v Chotětově. Odtud vycházela někdejší vlečná dráha do Dolního Cetna, později prodloužená až do Mšena
Mladoboleslavské zhlaví stanice Chotětov. Výměna číslo 13 a někdejší počátek dráhy do Dolního Cetna a Skalska
Dnes z ní zůstává cca posledních 100 metrů kolejí. Dále je svršek beze zbytku snesen ...
Na úrovni stavědla č.2 kolej na Skalsko dnes označená jako 5A nekompromisně končí "šturcem"
Dále je dochováno štěrkové lože s množstvím betonových pražců, coby pozůstatek využívání části traťové koleje automobilkou Škoda k odstavování prázdných vozů pro přepravu automobilů
Tento úsek dlouhý několik stovek metrů přestal být po roce 1990 využíván a během roku 2004 byl snesen
.
Dochované kolejnice na přejezdu se silnicí Chotětov - Jizerní Vtelno
.
Za přejezdem pokračují souvislé řady pražců v notně vegetací zarostlém pásu tělesa bývalé trati
.
Dochoval se tu také jeden z propustků
Kilometrovník s hodnotou 1,3
U posedu těleso definitivně končí. Dále je beze zbytku rozorané
Nezbývá nic jiného než se vydat přes pole směrem k obci Bezno
Těleso se záhy znovu objevuje
Dnes jej využívá polní cesta
Prostranství někdejší stanice Bezno
Místo kde stávala výpravní budova lze vytušit díky dvojici vzrostlých líp, které rostly v její blízkosti
Za stanicí těleso využívá účelová asfaltová komunikace ...
... a to až takřka k zastávce Strenice
V jejím nejbližším okolí se dochovalo hned několik dřevěných pražců s hřeby a podkladnicemi. V oplocené zahradě u objektu zastávky i několik metrů kolejového pole
Pláň zastávky a nákladiště Strenice
Objekt zastávky po přestavbě, která smazala ráz drážní architektury, slouží coby obytný dům
Za strenickou zastávkou začíná těleso citelně v protisměrných obloucích klesat do údolí Strenického potoku
Bývalé křížení se silnicí Bezno - Strenice
Dále je těleso velmi dobře zachovalé s pozůstatky štěrkového lože využívané coby příjezdová cesta do místní chatové osady
Na začátku údolí Strenického potoka. Vlevo patrný dochovaný kilometrovník s hodnotou km 6,5
A o 100 metrů dále s hodnotou km 6,6
V zahradkářské kolonii pak další, udržovaný, s hodnotou 7,2
Rozsáhlé polomy umožnily dosud nemožné výhledy z tělesa bývalé trati do údolí. V pozadí se již začíná rýsovat mohutný objekt někdejšího cukrovaru Dolní Cetno
Základová deska bývalé mechanické předvěsti stanice Dolní Cetno
Ocelový mostek na okraji zástavby v Dolním Cetně po úpravách slouží pro pěší
Pozůstatky drátovodu ...
Křížení trati se silnicí Dolní Cetno - Bezno nad bývalým cukrovarem
V roce 2010 tu ještě před rekonstrukcí povrchu vozovky byl patrný zasfaltovaný přejezd (24.4.2010)
Těleso tu vstupuje na vysoký násep, který rozděluje zástavbu Dolního Cetna na dvě části. Na náspu jsou dosud v hojné míře dochovány pozůstatky někdejší drátovodné trasy k vjezdovému návěstidlu ...
... včetně dochovaného dotahováku vjezdového návěstidla
Torzo ocelového mostku s dochovanými mostnicemi
.
Kromě drátovodných tras se tu v tomto úseku dochovalo také několik sloupů někdejšího telegrafního vedení
Na konci velmi špatně prostupného úseku s navážkou velkých balvanů se již rýsuje objekt bývalé remízy lokomotiv s vodárnou dolnocetenské stanice
Přejezd s dochovanými kolejnicemi na přístupové cestě k nádraží (24.4.2010)
Ten po přestavbě slouží coby rekreační objekt. Svůj původní učel díky citelné přestavbě ale i dnes nezapře
Po pár desítkách metrů se ocitáme u bývalého nádraží Dolní Cetno
Dochovaná výpravní budova pomalu, ale jistě vstává z popela. Od poslední návštěvy jsou již hotové krovy včetně střešní krytiny a práce pokračují uvnitř objektu
Pro srovnání stav objektu před osmi lety. Šlo prakticky jen o obvodové zdivo s propadenou střechou (24.4.2010)
Celkový pohled na pláň stanice Dolní Cetno ve směru od Skalska s dochovaným výstražným křížem bývalého přejezdu
Krátký úsek za Dolním Cetnem zůstal bez využití a pohlcuje jej okolní příroda
Dále k Podkováni se na těleso vrací cesta
Záhy trasa vstupuje do mohutného skalnatého zářezu
Dochovaný kilometrovník nás odkazuje na hodnutu staničení 14,0 km
Trubkový propustek
Tělesu tu vede v souběhu s vodním tokem strenického potoku
Před Podkování se cesta z tělesa odděluje a stoupá do svahu
V místě křížení trati se Strenickým potokem dosud leží ocelová mostovka zdejšího mostu s dochovanými mostnicemi. Těleso za mostem vstupuje do soukromé zahrady. Proto naše další kroky povedou mimo těleso po cestě vlevo ve svahu
.
V oplocené zahradě se dochoval stožár vjezdového návěstidla stanice Podkováň, který nalezl využití coby podpůrná konstrukce satelitu a ptačí budky
Stanice Podkováň. Dochované dřevěné staniční skladiště a výpravní budova po přestavbě na rodinný dům. Vše bohužel špatně fotitelné skrz oplocený pozemek a hustou vegetaci v jeho blízkém okolí
Staniční budova v roce 2010
Opěry sneseného mostu přes Strenický potok za podkováňskou stanicí
V roce 2010 byl ještě na svém místě včetně mostnic (24.4.2010)
(24.4.2010)
Za bývalým přejezdem se silnicí Kováň - Kovanec se trať přimkla k areálu zdejšího pivovaru
V jeho blízkosti se zachoval také zajímavý propustek z tesaných kamenných kvádrů odvádějící vodu z Kováneckého pramene
Ještě jeden pohled z tělesa trati na pivovar Podkováň přes vodní hladinu zdejšího rybníku
Osamělý telegrafní sloup za Podkování. Zde se ještě před pár lety nacházel krátký dochovaný úsek s kolejnicemi
Pro srovnání stejné místo v roce 2010
... a další z kamenných propustků
Těleso se dostává na cca 2 m vysoký násep
A to stejné před osmi lety (24.4.2010)
Na okraji Podskalska opět kříží Strenický potok ...
... pomocí betonového mostku
Míjí historický objekt vodárny ...
V roce 2010 tu na úrovni vodárny končily kolejnice (24.4.2010)
.
... a vstupuje do někdejší stanice Skalsko
Nádražní budova je po rekonstrukci a přestavbě adaptována na obytný dům. Některé dochované prvky dusud nesou stopy drážní architektury
V přilehlé zahradě se zachoval objekt staničních záchodků
Dřevěné pražce, štěrkové lože, nadzemní telegrafní vedení. Jen ty kolejnice už odvál čas ...
A takové to bylo ... (24.4.2010)
Po snesení kolejí tu vzdálenostní upozorňovadla k předvěsti do Skalska působí poněkud bizardně
Pohled, kdy to tu ještě vypadalo jako trať (24.4.2010)
Pohled zpět ke starému skalskému nádraží
(24.04.2010)
Kousek od předvěsti ...
Pozůstatky drátovodných tras před skalskou stanicí
.
Km 11,2 - jsme téměř v cíli naší cesty
V roce 2010 to tu vypadalo podstatně lépe (24.4.2010)
Stálo tu dochované vjezdové mechanické návěstidlo (24.4.2010)
Včetně dotahováku (24.4.2010)
Kolej byla volně průchozí a s opatrností sjízdná (24.4.2010)
Trubkový propustek ...
... ještě jedno křížení se Strenickým potokem ...
Na mostku začíná nebo taky končí poslední pozůstatek kolejí z bývalé dráhy, který prozatím odolává
.
Závěrečný oblouk před skalskou stanicí
.
Km 10,8 - souběh tratí před Skalskem. Z pohledu fotografa bývalá trať do Chotětova, zprava pak přichází trať od Mladé Boleslavi
.
A v opačném pohledu
Mladoboleslavské zhlaví stanice Skalsko se zapojením bývalé dráhy do Chotětova
.
.
.
Výtopna ve Skalsku
Výpravní budova stanice Skalsko

Text a foto Michal Boček (4/2010, 4/2018)

Použitá literatura:
- Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Miroslav Jelen 2009, Dokořán)
- www stránky http://www.pshzd.cz
- www stránky http://www.k-report.net