Srpen 2018

Putování za břidlicí (4)

20. srpna 2018 v 20:56 Úzkorozchodné dráhy

Díl čtvrtý: důl Lhotka

Z Pollakovy štoly je to jen coby kamenem dohodil do největšího a ve své době nejmodernějšího břidlicového dolu u nás. Tím je důl Lhotka, ležící u stejnojmenné vesnice zhruba 5 kilometrů severně od Vítkova. Moderně koncipovaný důl byl otevřen jámou Lhotka do hloubky 40 metrů pod povrchem. Ražba sledných chodeb byla vedena mimo ložiskové pruhy což umožnilo plně využít zdejší ložisko a zároveň nebylo třeba zřizovat nepraktické zakládky. Těžba probíhala komorovým způsobem metodou na tři záběry, při které rozměry těžebních komor dosahovaly rozměrů 25 x 10 m a výšky až 24 metrů. Na některých ložiskových pruzích se uplatňovala metoda na jeden záběr, při které rozměry komor dosahovaly rozměrů 25 x 50 m a výšky 6-8 m. V chodbách bylo instalováno potrubí pro rozvod vody a stlačeného vzduchu pro pohánění vrtacích a sbíjecích kladiv, důlních přehazovacích nakladačů či přestavníků výhybek. Samotná těžba se prováděla trhacími pracemi, jako trhavina se používal Ekodanobit. K vrtání děr pro následný odstřel se používaly vzduchem poháněné příklepové vrtačky VK19 a VK 25. Horizontální dopravu v podzemí zajišťovala důlní úzkorozchodná dráha o rozchodu 600 mm s lokomotivním provozem. K dispozici byla dvojice lokomotiv typu BND 30, kdy jedna sloužila dopravě, druhá tvořila provozní zálohu. Lokomotivní depo pro deponaci, opravy a nezbytné provozní zázemí bylo umístěno přímo v podzemí v hloubce 40 m nedaleko jámy Lhotka. K dopravě vytěžené suroviny a hlušiny sloužilo několik desítek důlních vozů tzv."huntů". Dále se zde nacházelo několik vozů různé konstrukce pro pomocné účely. Povrchová část dráhy nebyla nikterak rozsáhlá. Doprava vozů se děla buď samospádem nebo ručně. Svislou dopravu na jámě Lhotka zajišťoval těžní stroj B 1606 tahající dvojici těžních klecí, umístěný na povrchu v samostatném objektu vedle jámové budovy. Větrání dolu, tj. přísun čerstvých a odvod zkažených větrů byl řešen pomocí starých dolů Stará Lhotecká štola a Pollakova štola, na které byl důl Lhotka napojený 60 metrovým komínem. Usměrňování větrů se dělo pomocí větrných vrat umístěných na důležitých křižovatkách. Odtok důlních vod byl řešen samovolně bez nutnosti čerpání překopovými štolami k jejich ústí na povrch. Ačkoliv důl jako takový funguje do dnešních dnů, samotná těžba skončila v září roku 2010, kdy se kola těžní věže nadobro zastavila. Dnes závod zpracovává odpadovou břidlici z přilehlých hald a dováží surovinu z Číny a Španělska. Samotné podzemí uvedené do konzervačního režimu bylo v letech 2012 až 2015 vyklizeno. Odstraněny byly rozvody elektřiny, vody a vzduchu. Síť úzkorozchodné dráhy byla kompletně snesena. Část ještě využitelného zařízení jako rozvaděče, trafa, vrátky našly uplatnění v jiných provozech. Jaký bude další osud zdejšího důlního díla je otázkou. Pokračování těžby dosavadním způsobem je vzhledem k nutným vysokým počátečním investicím velmi nepravděpodobné.


Pořízená fotodokumentace povrchu a podzemí je z rozpětí 5 let

Pohled na nádvoří dolu Lhotka s ústředním objektem jámové budovy. Vpravo pak objekt úpravny a kanceláří
Těžní věž a přilehlý objekt strojovny s těžním strojem B1606 ČKD
Jámová budova dolu Lhotka s těžní věží
Ocelová konstrukce výklopníku na odvalu
Interiér výklopníku
Na výklopník směřovala z jámové budovy dvoukolejná trať. Levá kolej sloužila k přísunu vozů s hlušinou, pravá k návratu prázdných vozů zpět k jámě
Kolejové rozvětvení před jámovou budovou. Vlevo do dílen a haly údržby, v popředí rozvětvení do štípárny, v pozadí vpravo pak kolej na odval k výklopníku
Kolejový kříž před jámovou budovu
Náraží jámy Lhotka v jámové budově
Naráží na povrchu s dvojicí těžních klecí
Nezbytné bezpečnostní a provozní zázemí u jámy
Vlastní srdce jámy tvoří těžní stroj B1606 z produkce ČKD umístěný v budově strojovny. Interiér je notně stísněný a neumožnil tak optimální podmínky k fotografování
.
Buben a hloubkoměr s jasně definovanou hloubkou jámy -40 metrů
Strohé zázemí strojníka obsluhujícího těžní stroj
Pohled do těžní věže z jámy. Patrny jsou dřevěné průvodnice těžních klecí a kryty lanovnic na vrcholu těžní věže
A opačným směrem do nitra jámy. Hloubka jámy je 40 metrů, dnes bohužel částečně zavalená a tudíž pro dopravu nepoužitelná
Přesuňme se do samotného podzemí dolu. Nacházíme se 40 metrů pod povrchem na náraží jámy Lhotka. Píše se rok 2013 a veškeré vybavení je stále na svém místě, tak jak jej horníci v roce 2010 opustili. Za 5 let tomu bude zcela jinak, ale nepředbíhejme ...
Zázemí narážeče v podzemí. Světelná a akutická signalizace, telefon pro spojení s povrchem a jednotlivými pracovišti dolu, vzduchem poháněný vrátek pro posun s vozy
Kolejové rozvětvení u jámy. Zde panoval nejčilejší ruch na celém systému. Setkávaly se tu ložené vozy směřující na povrch s vozy prázdnými mířícími k nakládce
Od náraží se vydáme na jih do míst poslední těžby z roku 2010, ale i do stařin zasahujících již do komplexu staré lhotecké štoly. V podzemí uděláme pomyslný okruh a k naráží se vrátíme z opačného směru
Sběrná nádrž jámové tůně s instalovaným čerpadlem
Od náraží jsme se dostali přes jedna větrná vrata na první křížení chodeb a kolejové rozvětvení. Levá kolej utváří základní kolejový okruh a zpřístupňuje jednotlivé těžební komory. Kolej v přímém směru pokračuje severním směrem k velkým komorám a ke stařinám s návazností na starou Lhoteckou štolu. Tam pouze nakoukneme ...
.
.
Největší podzemní prostora na Lhotce. Rozměry jsou na břidlicový důl opravdu impozantní
Stařiny na staré lhotecké štole s četnými zakládkami upomínající na historickou těžbu
.
Pokračujeme po základním okruhu. Chodby se tu větví do všech směrů. Okolo nás je mnoho těžebních komor, v mnohých těžba skončila v samém závěru činnosti dolu
.
,
.
Jeden z dvojice vzduchem poháněných přehazovacích nakladačů, které se v podzemí v roce 2013 nalézaly
Sledná chodba k těžebním komorám z poslední těžby. Rozvody vzduchu a vody jsou jen v provizorní výstroji, k té trvalé už nikdy nedojde ...
Druhý z nakladačů na manipulační koleji přímo v těžební komoře. Stále jakoby připraven plnit svůj úkol
Další z četných křížení chodeb na hlavním okruhu. Výhybky na hlavním okruhu měly vzduchem ovládané přestavníky
.
.
.
.
Již odstrojená chodba ve východní části ložiska
Vstup do skladu trhavin umístěný v nejvýchodnější části systému
Systém skladu tvoří velkoprofilová několikrát zalomená chodba plně vystužená hajcmany
.
Informační tabulky informující o stavu zásob trhavin ve zdejším skladu
.
Souběh tratí u skladu ...
Větrná vrata na spojovací trati malého okruhu
Výhybna na "spojovačce"
.
.
.
Křížení chodeb velkého okruhu a chodby k "výduchu"
Stejné křížení v opačném pohledu. Rovně k naráží, vpravo k výduchu
Dvojice větrných vrat na okruhu v blízkosti jámy
V blízkosti náraží u jámy je na kolej základního okruhu napojeno podzemní depo lokomotiv
.
Tímto snímkem jsem uzavřeli okruh v podzemí a opět jsme přišli k náraží lhotecké jámy
Depo bylo domovem dvojice důlních lokomotiv typu BND 30. Kdy jedna sloužila v každodenním provozu, druhá tvořila provozní zálohu
BND 30 provozního čísla 1 ...
... a číslo 2 přímo v depu. Kolej vlevo vedla nad jímku pro vypouštění oleje, přímá pak nad prohlížecí kanál
.
.
Poslední část, kterou navštívíme je chodba k výduchu. Po zhroucení výstroje jámy je tato chodba jediná bezpečná přístupová cesta do podzemí
Také zde se nachází několik křížení chodeb k dobývacím komorám
.
Zapomenutý hunt staršího typu v jedné opuštěné chodbě
Charakter chodby se v různých částech mění
.
.
.
.
Závěrečná část je vystužena litým betonem
Vstupní objekt umístěný vysoko nad údolím řeky Moravice. Jeho nitro ukrývá mj. hlavní důlní ventilátor

V procházce po podzemí se posunume o několik let dopředu a obrázek podzemí skýtá zcela jiný pohled, ne už tak radostný. Veškeré vybavení dolu jako jsou rozvody vody, vzduchu, elektroinstalace, tak i kolejová dráha jsou nenávratně pryč. Nechce se ani zdát, že ještě před pár lety tu probíhal čilý dopravní ruch a na povrch směřovaly tuny a tuny kvalitní břidlice
.
.
.
.
.
.
.
.

Osud podzemí zůstává nejistý a jen stěží lze odhadovat jak se bude dále situace vyvíjet ...

Michal Boček